DraudzeDievnamsE-bibliotēkaGalerijaSaitesKontakti
 Bībele
 Mazais Katehisms
 Vienprātības grāmata
- Augsburgas ticības apliecība (1530) un ATA apoloģija (1531)
- Šmalkaldes artikuli (1537)
- Par pāvesta varu un primātu (1537)
- Lielais katehisms (1529)
- Konkordijas formula (1577)
- Epitome
- Pamatdeklarācija
 Dvēseles spogulis
 Dažādi raksti

 

 

izdrukāt AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBA (arī PDF)

Priekšvārdi  ķeizaram  Kārlim  V

Ne­uz­va­ra­mais val­dniek, augst­ais ķei­zar, vis­žē­lī­gais kungs!

Jū­su ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te ir iz­zi­ņo­ju­si valsts reihs­tā­gu Augs­bur­gā, lai spries­tu par aiz­sar­dzī­bu pret tur­kiem, vis­bries­mī­gā­ka­jiem mūž­se­na­jiem kris­tie­šu vār­da un ti­cī­bas ie­naid­nie­kiem, kā va­rē­tu vi­ņu tra­ko­ša­nai sek­mī­gi pre­to­ties ar stin­griem un ilg­sto­šiem mi­li­tā­riem pa­sā­ku­miem, tā­pat arī – lai spries­tu par ne­sa­ska­ņām mū­su svē­tās, kris­tī­gās ti­cī­bas jau­tā­ju­mos. Lai ša­jā ti­cī­bas lie­tā va­rē­tu pa­nākt iz­lī­gu­mu un at­gū­tu vie­nu skaid­ru ti­cī­bu, pa­tie­sī­bu un kris­tī­gu vien­prā­tī­bu, mums ir ne­pie­cie­šams vi­su klāt­būt­nē sav­star­pē­jā mī­les­tī­bā, lēn­prā­tī­bā un laip­nī­bā ab­pu­sē­ji uz­klau­sīt, ap­do­māt un ap­spriest at­šķi­rī­gos ie­ska­tus un do­mas, kā arī at­mest un la­bot to, ko abas pus­es sa­vos rak­stos ap­rak­stī­ju­šas un sa­pra­tu­šas ne­pa­rei­zi. Tā­pat kā mēs vi­si esam pa­kļau­ti vie­nam Kris­tum un cī­nā­mies Vi­ņa va­dī­bā, tā arī mēs va­rē­tu dzī­vot vie­nā kris­tī­gā baz­nī­cā vie­no­tī­bā un vien­prā­tī­bā.

Tā kā mēs, kūr­firsts un fir­sti, kas no­bei­gu­mā pa­rak­stī­ju­šies, esam aici­nā­ti līdz ar ci­tiem fir­stiem un valsts pār­val­des kār­tām, kas mums pie­vie­no­ju­šies, uz iz­slu­di­nā­to Reihs­tā­gu, tad, pa­klau­sī­gi se­ko­da­mi ķei­za­ra pa­vē­lei, esam ie­ra­du­šies Augs­bur­gā ag­rāk un bez lie­lī­ša­nās gri­bam sa­cīt: mēs esam šeit ie­ra­du­šies līdz ar pir­ma­jiem.

Tā kā ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te kūr­fir­stiem, fir­stiem un ci­tām pār­val­des kār­tām šeit, Augs­bur­gā, pa­šā tik­ša­nās sā­ku­mā ci­tu ap­ska­tā­mo jau­tā­ju­mu vi­dū bi­jāt no­tei­ku­si, ka ik­vie­nai valsts pār­val­des kār­tai, pa­kļau­jo­ties ķei­za­ra rī­ko­ju­mam, ir jā­iz­klās­ta un jā­ies­niedz vā­cu un la­tī­ņu va­lo­dā sa­vi ie­ska­ti un do­mas, tad pēc no­ti­ku­šās ap­sprie­des nā­ka­ma­jā treš­die­nā, Jū­su ķei­za­ris­ka­jai ma­jes­tā­tei ti­ka do­ta at­bil­de, ka mēs no sa­vas pus­es piekt­die­nā ie­snieg­sim mū­su ti­cī­bas ap­lie­cī­bas ar­ti­ku­lus. Tā­pēc mēs, pa­klau­sī­da­mi Jū­su ķei­za­ris­kās ma­jes­tā­tes gri­bai, ša­jā ti­cī­bas jau­tā­ju­mā ie­snie­dzam mū­su mā­cī­tā­ju un arī mū­su pa­šu ti­cī­bas ap­lie­cī­bu, lai pa­rā­dī­tu, kā­da ir Svē­to Rak­stu un skaid­rā Die­va vār­da mā­cī­ba, ko vi­ņi ir mā­cī­ju­ši un slu­di­nā­ju­ši mū­su zem­ju, fir­stu pār­val­dī­ju­mu, mui­žu, pil­sē­tu un no­va­du drau­dzēs.

Tā­tad, ja sa­ska­ņā ar mi­nē­to ķei­za­ris­kās ma­jes­tā­tes pa­vē­li arī ci­ti kūr­fir­sti, fir­sti un valsts pār­val­des kār­tas būs ša­jā ti­cī­bas lie­tā ie­snie­gu­šas sa­vus ie­ska­tus la­tī­ņu un vā­cu va­lo­dā, tad arī mēs, pa­klau­sī­da­mi Jū­su ķei­za­ris­ka­jai ma­jes­tā­tei, mū­su vis­žē­lī­gam kun­gam, esam ga­ta­vi drau­dzī­gi ap­spries­ties ar šiem augs­tiem kun­giem, mū­su drau­giem un val­do­ša­jām kār­tām par liet­de­rī­giem un pie­ņe­ma­miem lī­dzek­ļiem, lai, cik vien go­dī­gi ie­spē­jams, vie­no­tos un šā­dā vei­dā lie­tu starp abām pus­ēm no­kār­to­tu sa­ska­ņā ar ab­pu­sē­ji ie­snieg­tiem rak­stiem: sa­mie­ri­no­ši, bez nai­dī­gas sprie­dzes, ar Die­va pa­lī­dzī­bu iz­lī­dzi­nāt strī­du, lai mēs at­griez­tos pie vie­nas pa­tie­sas, vien­prā­tī­gas ti­cī­bas, jo, kā vi­si esam pa­kļau­ti un cī­nā­mies vie­na Kris­tus va­dī­bā, tā arī mums va­jag ap­lie­ci­nāt vie­nu Kris­tu, lai sa­ska­ņā ar Jū­su ķei­za­ris­kās ma­jes­tā­tes pa­vē­li vi­si tik­tu va­dī­ti pie Die­va pa­tie­sī­bas. To mēs iz­lū­dza­mies Die­vam ar vis­kvē­lā­ka­jām lūg­ša­nām.

Ta­ču – kas at­tie­cas uz pā­rē­jiem kūr­fir­stiem, fir­stiem un augst­ma­ņiem, kur pār­stāv pre­tē­jo pus­i – ja šī lie­ta pēc Jū­su ķei­za­ris­kās ma­jes­tā­tes pa­vē­les, tas ir, ar ab­pu­sē­ju rak­stu ie­snieg­ša­nu un lēn­prā­tī­gu sa­lī­dzi­nā­ša­nu ne­vir­zī­tos uz priekš­u un ne­gū­tu ne­kā­dus pa­nā­ku­mus, tad mēs to­mēr skaid­ri ap­lie­ci­nām, ka da­rī­sim vi­su ie­spē­ja­mo, lai kris­tī­gās vien­prā­tī­bas dēļ va­rē­tu pa­nākt vie­no­ša­nos, ja vien tā var no­tikt sa­ska­ņā ar Die­vu un la­bu sirds­ap­zi­ņu. Kā Jū­su ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te, tā arī pā­rē­jie kūr­fir­sti, valsts pār­val­des kār­tas un katrs, kas pa­tie­si mīl kris­tī­go ti­cī­bu un ir de­dzī­gi tai pie­ķē­ries, un katrs, kas šo lie­tu god­prā­tī­gi uz­klau­sīs, no šīs mū­su un mū­su drau­džu ti­cī­bas ap­lie­cī­bas va­rēs sa­prast un drau­dzī­gi ar cie­ņu at­zīt mū­su cen­tie­nus.

Jū­su ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te daudz­kārt un arī Špei­eras reihs­tā­gā, kas no­ti­ka 1526. Tā Kun­ga žē­las­tī­bas ga­dā, esot laip­ni iz­zi­ņo­ju­si kūr­fir­stiem, fir­stiem un valsts pār­val­des kār­tām un ar rak­stis­ku Jū­su ķei­za­ris­ko pa­vē­li no­tei­ku­si valsts vār­dā iz­slu­di­nāt un la­sīt vi­siem priekš­ā, pro­ti – ka Jū­su ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te ša­jā ti­cī­bas jau­tā­ju­mā zi­nā­mu ie­mes­lu dēļ, ku­ri to­reiz ti­ka mi­nē­ti, ne­vē­las ne­ko no­teikt, kā vie­nī­gi pa­mu­di­nāt Ro­mas pā­ves­tu sa­saukt baz­nī­cas kon­ci­lu. Šis jau­tā­jums vēl pla­šāk ti­ka pa­skaid­rots pirms ga­da pē­dē­jā reihs­tā­gā Špei­erā. Tur Jū­su ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te ar Fer­di­nan­da kun­gu, Bo­hē­mi­jas un Un­gā­ri­jas ķē­ni­ņu, mū­su drau­gu un laip­no kun­gu, un pēc tam ar sa­ru­nu va­dī­tā­ju un ķei­za­ra piln­va­ro­ta­jiem ci­tu jau­tā­ju­mu vi­dū sa­ska­ņā ar no­rī­ko­ju­mu li­ka pa­vēs­tīt, ko Jū­su ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te ap­do­mā­ju­si un iz­lē­mu­si līdz ar Jū­su ķei­za­ris­kās ma­jes­tā­tes val­dī­bas viet­nie­ku, priekš­sē­dē­tā­ju un ķei­za­ris­kās val­dī­bas pa­dom­nie­kiem un sūt­ņiem no ci­tām valsts pār­val­des kār­tām, kas bi­ja ie­ra­du­šās Rē­gen­sbur­gā uz ap­sprie­di par vis­pā­rē­ja kon­ci­la sa­sauk­ša­nu, vē­lē­jās, lai Jū­su ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te arī at­zīst par de­rī­gu sa­saukt šā­du kon­ci­lu. Tā kā par tām lietām, kas toreiz tika pārrunātas Jūsu ķeizariskās majestātes un Romas pāvesta starpā, tika panākta gandrīz vienprātība un samierinājums, tad Jū­su ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te ne­šau­bo­ties, ka Ro­mas pā­vests būs pie­ru­nā­jams vis­pā­rē­ja kon­ci­la no­tu­rē­ša­nai. Tā­pēc Jū­su ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te laip­ni ap­lie­ci­nā­ja ga­ta­vī­bu gā­dāt, lai Ro­mas pā­vests pie­kris­tu vis­drī­zā­ka­jā lai­kā sa­saukt tā­du kon­ci­lu.

Ja nu tā no­tik­tu, ka ti­cī­bas dēļ šīs ne­sa­ska­ņas starp mums un ot­ru pus­i ne­tik­tu drau­dzī­gi no­kār­to­tas, tad mēs ap­ņe­ma­mies vis­lie­lā­kā pa­klau­sī­bā nākt Jū­su ķei­za­ris­kās ma­jes­tā­tes priekš­ā un aiz­stā­vēt sa­vu mā­cī­bu tā­dā kris­tī­gā un brī­vā vis­pā­rē­jā kon­ci­lā, ku­ra sa­sauk­ša­nas va­ja­dzī­bu vi­sos reihs­tā­gos, kā­di vien ir no­ti­ku­ši Jū­su ķei­za­ris­kās ma­jes­tā­tes val­dī­bas ga­dos, kūr­fir­sti, fir­sti un valsts pār­val­des kār­tas ar vis­no­piet­nā­ka­jiem ap­svē­ru­miem vien­mēr lie­lā vien­prā­tī­bā ir vē­lē­ju­šies. Mēs arī jau ag­rāk esam pie­klā­jī­gā vei­dā un tie­sis­kā for­mā lū­gu­ši pēc šā­da kon­ci­la un vien­lai­kus arī pa­lī­dzī­bu Jū­su ķei­za­ris­ka­jai ma­jes­tā­tei par šo tik lie­lo un sva­rī­go jau­tā­ju­mu. Šo lū­gu­mu pēc pa­lī­dzī­bas gan Jū­su ķei­za­ris­kās ma­jes­tā­tes, gan arī vien­lai­kus kon­ci­la priekš­ā mēs arī vēl ta­gad at­zīs­tam un nedz gri­bam, nedz va­ram at­kāp­ties, kā arī pa­do­ties kā­dai ie­spai­do­ša­nai, iz­ņe­mot ga­dī­ju­mu, ja vien ķei­za­ra rak­stis­ka aici­nā­ju­ma pa­mu­di­nā­ta, mū­su lie­ta drau­dzī­gi tik­tu uz­klau­sī­ta un no­kār­to­ta kris­tī­gā vien­prā­tī­bā. To mēs šeit svi­nī­gi un at­klā­ti ap­lie­ci­nām.

I AR­TI­KULs
Par Die­vu

Baz­nī­ca lie­lā vien­prā­tī­bā mā­ca, ka Nī­ka­jas kon­ci­la lē­mu­mi Par die­viš­ķās bū­tī­bas vie­nī­bu un trim per­so­nām ir pa­tie­si un tiem ir jā­tic bez kā­das šau­bī­ša­nās, pro­ti, ka ir vie­na die­viš­ķa bū­tī­ba, kas tiek sau­kta Dievs un ir Dievs. Dievs ir mū­žīgs, ne­mie­sisks, ne­da­lāms, ar bez­ga­lī­gu va­ru, gud­rī­bu un la­bes­tī­bu. Dievs ir vi­su lie­tu ­– gan re­dza­mo, gan ne­re­dza­mo – Ra­dī­tājs un Uz­tu­rē­tājs, un to­mēr ir trīs Per­so­nas, kam ir tā pa­ti bū­tī­ba un va­ra un kas ir vien­līdz mū­žī­gas – Tēvs, Dēls un Svē­tais Gars. Vārds per­so­na tiek lie­tots ta­jā pa­šā no­zī­mē, kā šo vār­du ša­jā sa­ka­rā ir lie­to­ju­ši baz­nī­cas tē­vi, ar to sa­pro­tot ne­vis da­ļu vai īpa­šī­bu kā­dā ci­tā, bet to, kas pas­tāv pats par se­vi.

Baz­nī­ca no­so­da vi­sas mal­du mā­cī­bas, kas ir cē­lu­šās pret šo ar­ti­ku­lu, kā ma­ni­hei­ešus, kas at­zīst di­vus pirm­sā­ku­mus – la­bu un ļau­nu, tā­pat va­len­tī­nie­šus, ari­āņus, eino­mi­āņus, mu­ha­me­dā­ņus un vi­sus tiem līdz­īgos. Tās no­so­da arī sa­mo­sa­tie­šus – ve­cos un jaun­os – kas, aiz­stā­vot ti­kai vie­nas Per­so­nas esa­mī­bu, vil­tī­gi un bez diev­bi­jī­bas sprie­de­lē par Vār­du un Svē­to Ga­ru, ka tie ne­esot at­se­viš­ķas Per­so­nas, bet Vārds no­zī­mē­jot – ru­nā­tu vār­du un Gars – ro­sī­bu ra­dī­tās būt­nēs.

II AR­TI­KULS
Par ie­dzim­to grē­ku

Baz­nī­ca mā­ca, ka pēc Āda­ma kri­ša­nas grē­kā vi­si cil­vē­ki, kas da­bis­ki dzi­mu­ši, ir pie­dzi­muši ar grē­ku, tas ir, bez diev­bi­jī­bas, bez pa­ļā­vī­bas uz Die­vu un ar ļau­nu ie­kā­ri, un ka šī sēr­ga jeb ie­dzim­tā vai­na pa­tie­si ir grēks, kas arī ta­gad pa­zu­di­na un ie­ved mū­žī­ga­jā nā­vē tos, ku­ri ne­at­dzimst caur Kris­tī­bu un Svē­to Ga­ru.

Baz­nī­ca no­so­da pe­la­gi­āņus un ci­tus, kas no­liedz, ka ie­dzim­tā vai­na ir grēks, tā­dē­jā­di ma­zi­na Kris­tus no­pel­na un Vi­ņa pes­tī­ša­nas dar­ba go­du, ap­gal­vo­da­mi, ka cil­vēks var tapt tais­nots Die­va priekšā pats ar sa­vu spē­ku un prā­tu.

II­I AR­TI­KULS
Par Die­va Dē­lu

Baz­nī­ca mā­ca, ka Vārds, tas ir, Die­va Dēls, ir pie­ņē­mis cil­vē­ka da­bu svēt­lai­mī­gās Jau­na­vas Ma­ri­jas klē­pī, tā ka di­vas da­bas – die­viš­ķā un cil­vē­cis­kā – ir ne­da­lā­mi vie­no­tas vie­nā per­so­nā: viens Kris­tus, pa­tiess Dievs un pa­tiess cil­vēks, pie­dzi­mis no Jau­na­vas Ma­ri­jas, pa­tie­si cie­tis, krus­tā sists, mi­ris un ap­gla­bāts, lai mūs sa­lī­dzi­nā­tu ar Tē­vu un lai upu­rē­tu se­vi ne ti­kai par ie­dzim­to grē­ku, bet arī par vi­siem cil­vē­ku iz­da­rī­ta­jiem grē­kiem.

Viņš ir no­kā­pis el­lē un tre­ša­jā die­nā pa­tie­si aug­šām­cē­lies, pēc tam uz­kā­pis De­be­sīs, lai sēs­tos pie Tē­va la­bās ro­kas un mū­žī­gi val­dī­tu kā Kungs pār vi­su ra­dī­bu, kā arī da­rī­tu svē­tus tos, kas tic uz Vi­ņu, sū­tī­dams vi­ņu sir­dīs Svē­to Ga­ru, lai Tas vi­ņus va­da, mie­ri­na un ie­dro­ši­na, da­ra dzī­vus un aiz­stāv pret vel­nu un grē­ka va­ru.

Tas pats Kris­tus, vi­siem re­dzot, at­kal at­nāks tie­sāt dzī­vos un mi­ru­šos utt., kā Ap­us­tu­ļu ti­cī­bas ap­lie­cī­bā sa­cīts.

IV  AR­TI­KULS
Par tais­nošanu

Baz­nī­ca mā­ca, ka cil­vē­ki ne­tiek tais­no­ti Die­va priekš­ā ar sa­viem pa­šu spē­kiem, no­pel­niem vai dar­biem, bet vi­ņi no Die­va žē­las­tī­bas Kris­tus dēļ tiek tais­no­ti ti­cī­bā, kad vi­ņi tic, ka ir pie­ņem­ti žē­las­tī­bā un ka grē­ki pie­do­ti Kris­tus dēļ, kas ar sa­vu nā­vi ir gan­da­rī­jis par mū­su grē­kiem. Šā­du ti­cī­bu Dievs pie­ņem kā tais­nī­bu sa­vā priekš­ā (Rom. 3–4).

V AR­TI­KULS
Par baz­nī­cas ga­rī­go ama­tu

Lai mēs šo ti­cī­bu ie­gū­tu, ir ie­di­bi­nāts ga­rī­gais amats Evaņ­ģē­li­ja mā­cī­ša­nai un sak­ra­men­tu iz­da­lī­ša­nai. Jo caur Vār­du un sak­ra­men­tiem kā in­stru­men­tiem tiek dā­vi­nāts Svē­tais Gars, kas – kur un kad Dievs to grib – ra­da ti­cī­bu ta­jos, ku­ri uz­klau­sa Evaņ­ģē­li­ju, tas ir, ka Dievs tais­no tos, kas tic, ka vi­ņi žē­las­tī­bā tiek pie­ņem­ti ne­vis vi­ņu pa­šu, bet Kris­tus no­pel­na dēļ.

Mēs no­so­dām ana­bap­tis­tus un ci­tus, ku­ri do­mā, ka Svē­tais Gars nāk pie cil­vē­kiem bez ār­ējā Vār­da starp­nie­cī­bas, caur vi­ņu pa­šu sa­ga­ta­vo­ša­nos un dar­biem.

VI AR­TI­KULS
Par jaun­o pa­klau­sī­bu

Baz­nī­ca arī mā­ca, ka tā­dai ti­cī­bai ir jā­nes la­bi aug­ļi un jā­da­ra Die­va pa­vē­lē­ti la­bi dar­bi Die­va gri­bas dēļ, ne­vis ce­rot, ka ar šā­diem dar­biem no­pel­nām tais­no­ša­nu Die­va priekš­ā, jo grē­ku pie­do­ša­na un tais­no­ša­na tiek sa­tver­ta ti­cī­bā, kā to Kris­tus pats ap­stip­ri­na: “Kad jūs vi­su, kas jums uz­dots, bū­sit iz­pil­dī­ju­ši, sa­kait: mēs esam ne­cie­nī­gi kal­pi!” (Lk. 17:10) To pa­šu mā­ca arī se­nie baz­nī­cas tē­vi. Am­bro­zijs sa­ka: “Tas tā ir Die­va ie­di­bi­nāts, ka tas, kas tic uz Kris­tu, top iz­glābts bez dar­biem, sa­ņem­dams grē­ku pie­do­ša­nu vie­nī­gi ti­cī­bā.”

VI­I AR­TI­KULS
Par baz­nī­cu

Baz­nī­ca mā­ca, ka ir vie­na svē­ta vi­sos lai­kos pas­tā­vo­ša baz­nī­ca. Baz­nī­ca ir svē­to drau­dze, ku­rā pa­rei­zi mā­ca Evaņ­ģē­li­ju un pa­rei­zi pār­val­da sak­ra­men­tus.

Un pa­tie­sai baz­nī­cas vie­nī­bai pie­tiek, ka ir vien­prā­tī­ba Evaņ­ģē­li­ja mā­cī­bā un sak­ra­men­tu pār­val­dī­ša­nā. Tā­pēc nav ne­pie­cie­šams, ka cil­vē­ku ie­vies­tās tra­dī­ci­jas, ri­tu­āli jeb ce­re­mo­ni­jas vi­sur bū­tu vie­nā­das. Kā Pā­vils sa­ka: “Vie­na ti­cī­ba, vie­na Kris­tī­ba; viens vi­su Dievs un Tēvs..” (Ef. 4:5–6)

VI­II AR­TI­KULS
Kas ir baz­nī­ca?

Lai gan baz­nī­ca īs­tā no­zī­mē ir svē­to un pa­tie­si ti­cī­go drau­dze, to­mēr, tā kā ša­jā pa­sau­lē baz­nī­cā ir ie­jau­ku­šies daudz lie­ku­ļu un ļau­no, tad ir pie­ļau­jams sak­ra­men­tus sa­ņemt pat no ļau­niem cil­vē­kiem, kā sa­ka Kris­tus: “Uz Mo­zus krēs­la ir no­sē­du­šies rak­stu mā­cī­tā­ji un fa­ri­ze­ji.” (Mt. 23:2) Gan sak­ra­men­ti, gan Die­va vārds ir ie­dar­bī­gi Kris­tus pa­vē­les un ie­stā­dī­ju­ma dēļ, pat ja tos pa­sniedz un slu­di­na ļau­ni cil­vē­ki.

Mēs no­so­dām do­nā­tis­tus un tiem līdz­īgus, kas no­lie­dza ļau­no cil­vē­ku kal­po­ša­nu baz­nī­cā un uz­ska­tī­ja tā­du kal­po­ša­nu par ne­de­rī­gu un neie­dar­bī­gu.

IX AR­TI­KULS
Par Kris­tī­bu

Par Kris­tī­bu baz­nī­ca mā­ca, ka tā ir ne­pie­cie­ša­ma pes­tī­ša­nai, jo Kris­tī­bā tiek dā­vā­ta Die­va žē­las­tī­ba. Bēr­ni ir jā­kris­ta, lai tie, Kris­tī­bā Die­vam no­vē­lē­ti, tap­tu uz­ņem­ti Die­va žē­las­tī­bā.

Baz­nī­ca no­so­da ana­bap­tis­tus, kas ne­at­zīst bēr­nu kris­tī­ša­nu un ap­gal­vo, ka bēr­ni tiek glāb­ti bez Kris­tī­bas.

X AR­TI­KULS
Par Tā Kun­ga Mie­las­tu

Par Tā Kun­ga Mie­las­tu baz­nī­ca mā­ca, ka Kris­tus mie­sa un asi­nis ir pa­tie­si klāt­eso­šas un tiek pa­snieg­tas Tā Kun­ga Mie­las­tā mai­zē un vī­nā tiem, kas to bau­da, un tā no­so­da tos, kas mā­ca ci­tā­di.

XI AR­TI­KULS
Par bik­ti

Par bik­ti baz­nī­ca mā­ca, ka pri­vā­tā grē­ku pie­do­ša­na jeb Ab­so­lū­ci­ja drau­dzēs ir pa­tu­ra­ma, lai gan bik­tī nav ne­pie­cie­ša­ma vi­su pār­kā­pu­mu uz­skai­tī­ša­na, jo tas nav ie­spē­jams, kā par to sa­cīts psal­mā: “Kas gan ap­zi­nās sa­vu no­mal­dī­ša­nos?” (Ps. 19:13)

XII AR­TI­KULS
Par at­griešanos

Par at­grie­ša­nos baz­nī­ca mā­ca, ka tie, kas kri­tu­ši grē­kā pēc Kris­tī­bas, var sa­ņemt grē­ku pie­do­ša­nu jeb­ku­rā lai­kā, kad vien vi­ņi tiek at­griez­ti, un ka baz­nī­cai tā­diem, kas no­žē­lo grē­kus, tie ir jā­pie­dod.

Bet pie īs­tas at­grie­ša­nās pie­der šīs di­vas lie­tas: vie­na ir sirds­sat­riek­tī­ba jeb grē­kat­zi­ņas ra­dī­tās sirds­ap­zi­ņas mo­kas; ot­ra ir ti­cī­ba, kas tiek sa­ņem­ta no Evaņ­ģē­li­ja jeb Ab­so­lū­ci­jas un kas tic, ka Kris­tus dēļ grē­ki ir pie­do­ti; šī ti­cī­ba no­mie­ri­na sirds­ap­zi­ņu un at­sva­bi­na no mo­kām. Pēc tam ir jā­se­ko la­biem dar­biem, kas ir at­grie­ša­nās aug­ļi.

Baz­nī­ca no­so­da ana­bap­tis­tus, kas no­liedz, ka reiz tais­no­tie var pa­zau­dēt Svē­to Ga­ru, tā­pat tos, kas ap­gal­vo, ka da­ži jau ša­jā dzī­vē sa­snie­dzot tā­du pil­nī­bu, ka ne­var vairs grē­kot.

Tiek no­so­dī­ti arī no­va­ci­āņi, kas ne­ļauj pa­slu­di­nāt pie­do­ša­nu tiem, kas pēc Kris­tī­bas ir grē­ko­ju­ši, kaut arī tie no­žē­lo grē­kus.

Tiek no­so­dī­ti arī tie, kas ne­mā­ca, ka grē­ku pie­do­ša­na sa­ņe­ma­ma ti­cī­bā, bet pa­vēl mums pel­nīt žē­las­tī­bu ar mū­su gan­da­rī­ša­nas dar­biem.

XIII AR­TI­KULS
Par sak­ra­men­tu lie­tošanu

Par sak­ra­men­tu lie­to­ša­nu baz­nī­ca mā­ca, ka sak­ra­men­ti ir ie­di­bi­nā­ti ne ti­kai, lai bū­tu at­šķi­rī­bas zī­mes cil­vē­ku vi­dū, bet drī­zāk, lai bū­tu kā Die­va gri­bas zī­mes un lie­cī­ba ti­cī­bas mo­di­nā­ša­nai un stip­ri­nā­ša­nai cil­vē­kiem, kas sa­ņem sak­ra­men­tus. Tā­dēļ sak­ra­men­ti ir jā­lie­to tā, lai tur klāt bū­tu ti­cī­ba, ku­ra tic ap­so­lī­ju­miem, kas caur sak­ra­men­tiem tiek pie­dā­vā­ti un snieg­ti.

Mēs no­so­dām tos, kas mā­ca, ka sak­ra­men­ti tais­no, pat sa­ņemot tos bez ti­cī­bas (ex ope­re ope­ra­to), un kas ne­mā­ca, ka, sa­ņe­mot sak­ra­men­tus, ir ne­pie­cie­ša­ma ti­cī­ba grē­ku pie­do­ša­nai.

XIV AR­TI­KULS
Par baz­nī­cas kār­tī­bu

Par baz­nī­cas kār­tī­bu baz­nī­ca mā­ca, ka ne­vie­nam ci­tam baz­nī­cā nav at­ļauts nedz pub­lis­ki mā­cīt, nedz pār­val­dīt sak­ra­men­tus – kā ti­kai li­ku­mī­gi aici­nā­ta­jiem.

XV AR­TI­KULS
 Par baz­nī­cas ri­tu­āliem

Par baz­nī­cas ri­tu­āliem baz­nī­ca mā­ca, ka ir pa­tu­ra­mi vi­si tie ri­tu­āli, kas ne­ap­grē­ci­na, kas kal­po mie­ram un la­bai kār­tī­bai baz­nī­cā, pie­mē­ram, no­teik­tās svi­na­mās die­nas, svēt­ki u. c.

To­mēr par tā­dām lie­tām cil­vē­ki ir jā­brī­di­na, lai vi­ņi ne­ap­grū­ti­nā­tu sirds­ap­zi­ņu, do­mā­da­mi, ka šo ri­tu­ālu ie­vē­ro­ša­na bū­tu ne­pie­cie­ša­ma pes­tī­ša­nai.

Stin­gri arī jā­no­rā­da, ka cil­vē­ku tra­dī­ci­jas, kas ie­ves­tas, lai Die­vam pie­la­bi­nā­tos, iz­pel­nī­tos žē­las­tī­bu un gan­da­rī­tu par grē­kiem, ir pret Evaņ­ģē­li­ju un ti­cī­bas mā­cī­bu. Lūk, tā­dēļ tā­das tra­dī­ci­jas kā klos­te­ru so­lī­ju­mi, ēdie­ni, ga­vē­ņu die­nas, kas ie­vies­tas žē­las­tī­bas no­pel­nī­ša­nai un gan­da­rī­ša­nai par grē­kiem, ir vel­tī­gas un pre­tru­nā Evaņ­ģē­li­jam.

XVI AR­TI­KULS
 Par valsts lie­tām

Par valsts lie­tām baz­nī­ca mā­ca, ka li­ku­mī­gā valsts pār­val­de ir Die­va ie­di­bi­nā­tā kār­tī­ba, tā­dēļ kris­tie­šiem ir at­ļauts pil­dīt valsts ama­tus, dar­bo­ties tie­sā, iz­tie­sāt lie­tas pēc im­pē­ri­jas un ci­tiem pas­tā­vo­ša­jiem li­ku­miem, sa­ska­ņā ar li­ku­mu so­dīt, cī­nī­ties tais­nī­gā ka­rā, kal­pot ka­ra­die­nes­tā, li­ku­mī­gi slēgt da­rī­ju­mus, ie­gūt īpa­šu­mu, zvē­rēt, kad valsts ie­stā­des to pra­sa, kā arī do­ties lau­lī­bā.

Mū­su drau­dzes no­so­da ana­bap­tis­tus, kas aiz­liedz kris­tie­šiem pil­dīt šā­dus pil­so­ņu pie­nā­ku­mus.

Mēs no­so­dām arī tos, kas evaņ­ģē­lis­ko pil­nī­bu mek­lē pil­so­nis­ko pie­nā­ku­mu pa­me­ša­nā, ne­vis Die­va bi­jā­ša­nā un ti­cī­bā, – jo sirds mū­žī­go tais­nī­bu ta­ču mā­ca ti­kai Evaņ­ģē­lijs. To­mēr Evaņ­ģē­lijs neiz­pos­ta nedz val­sti, nedz ģi­me­ni, bet jo īpa­ši pa­vēl to vi­su sar­gāt un uz­tu­rēt kris­tī­gā mī­les­tī­bā kā Die­va ie­di­bi­nā­to kār­tī­bu. Tā­dē­jā­di kris­tie­šiem ir jā­pak­lau­sa sa­vām val­dī­bām un li­ku­miem, iz­ņe­mot ga­dī­ju­mus, ja tiek pa­vē­lēts grē­kot, tad kat­rā zi­ņā – “Die­vam vai­rāk jā­klau­sa ne­kā cil­vē­kiem” (Ap. d. 5:29).

XVII AR­TI­KULS
 Par Kris­tus at­ka­lat­nāk­ša­nu uz tie­su

Baz­nī­ca mā­ca, ka Kris­tus, pa­sau­les pē­dē­jās die­nās, nāks re­dza­mā vei­dā uz pas­ta­ro tie­su un uz­mo­di­nās vi­sus mi­ru­šos: diev­bi­jī­ga­jiem un iz­re­dzē­ta­jiem dos mū­žī­gu dzī­vi un ne­bei­dza­mu prie­ku, bet bez­die­vī­gos cil­vē­kus un vel­nus no­tie­sās bez­ga­lī­gām mo­kām.

Mēs no­so­dām ana­bap­tis­tus, kas uz­ska­ta, ka no­tie­sā­to cil­vē­ku un vel­nu so­dam reiz pie­nāks gals.

Mēs no­so­dām arī ci­tus, kas iz­pla­ta jū­du uz­ska­tus, ka pirms mi­ru­šo aug­šām­cel­ša­nās diev­bi­jī­gie pār­ņem­šot pa­sau­les pār­val­dī­ša­nu, vi­sur no­māk­da­mi bez­diev­jus.

XVIII AR­TI­KULS
 Par brī­vo gri­bu

Par brī­vo gri­bu baz­nī­ca mā­ca ka cil­vē­ka gri­bai ir zi­nā­ma brī­vī­ba pil­dīt pil­so­nis­ko tais­nī­bu un iz­šķirt prā­tam pa­kļau­tas lie­tas. Bet tai nav spē­ka bez Svē­tā Ga­ra pa­lī­dzī­bas pie­pil­dīt Die­va tais­nī­bu jeb ga­rī­go tais­nī­bu, tā­pēc ka “Mie­sī­gais cil­vēks ne­sa­tver to, kas nāk no Die­va Ga­ra” (1. Kor. 2:14). Bet Die­va tais­nī­ba ro­das sir­dī, kad caur Vār­du tiek uz­ņemts Svē­tais Gars. To pa­šu skaid­ros vār­dos sa­ka Au­gus­tīns Hypognosticon II­I grā­ma­tā: “Mēs at­zīs­tam, ka vi­siem cil­vē­kiem ir brī­va gri­ba sa­vos prā­ta sprie­du­mos, bet ne tā, ka vi­ņi bū­tu spē­jī­gi ko spriest par Die­vu, nedz bū­tu spē­jī­gi bez Die­va ko sākt vai arī dro­ši pa­beigt, bet vi­ņi spēj spriest vie­nī­gi par šīs dzī­ves dar­biem – kā la­biem, tā ļau­niem. Par “la­biem” es sau­cu tos dar­bus, kas nāk no la­bā, ko cil­vē­ka da­ba vēl spēj, tas ir, lab­prāt strā­dāt tī­ru­mā, ēst, dzert, ie­gūt drau­gus, ģēr­bties, celt na­mus, do­ties lau­lī­bā, kopt lo­pus, mā­cī­ties de­rī­gu ama­tu vai jeb­ko ci­tu la­bu ša­jā dzī­vē. Vi­sas šīs lie­tas ir at­ka­rī­gas no Die­va pār­val­dī­ša­nas, jo tik tie­šām viss ir cē­lies un pas­tāv no Vi­ņa un caur Vi­ņu. Par “ļau­niem” es sau­cu tā­dus dar­bus kā vē­lē­ša­nos kal­pot el­kiem, slep­ka­vot u. tml.”

Mēs no­so­dām pe­la­gi­āņus un vi­sus tos, kas mā­ca, ka bez Svē­tā Ga­ra, ti­kai ar da­bis­ka­jiem spē­kiem mēs spē­jam mī­lēt Die­vu vai­rāk par vi­sām lie­tām un pil­dīt Die­va pa­vē­les pēc to bū­tī­bas. Ja vēl ārē­jos dar­bus cil­vē­ka da­ba kaut kā­dā vei­dā va­rē­tu veikt (pie­mē­ram, at­tu­rē­ties no zā­dzī­bas vai slep­ka­vī­bas), to­mēr tā­das iek­šē­jās ie­ros­mes kā diev­bi­jī­bu, uz­ti­cī­bu Die­vam, šķīs­tī­bu, pa­cie­tī­bu u. tml. tā ne­spēj pa­nākt.

XIX AR­TI­KULS
Par grē­ka cē­lo­ni

Par grē­ka cē­lo­ni baz­nī­ca mā­ca: lai gan Dievs ir ra­dī­jis un uz­tur da­bu, to­mēr grē­ka cē­lo­nis ir ļau­no, pro­ti, vel­na un bez­diev­ju gri­ba, ku­ri pa­ši, bez Die­va līdz­da­lī­bas, no­vēr­šas no Vi­ņa, kā to ap­stip­ri­nā­jis Kris­tus: “Velns, me­lus ru­nā­dams, ru­nā pēc sa­vas da­bas.” (Jņ. 8:44)

XX AR­TI­KULs
 Par ti­cī­bu un la­ba­jiem dar­biem

Mū­su te­olo­gi ne­pa­tie­si tiek ap­vai­no­ti, ka mēs aiz­lie­dzot la­bos dar­bus. Mū­su re­dza­mā­kie rak­sti par des­mit bauš­ļiem un ci­ti ar līdz­īgu sa­tu­ru ap­lie­ci­na: mēs esam liet­de­rī­gi mā­cī­ju­ši par vi­sām dzī­ves kār­tām un pie­nā­ku­miem, tas ir, kā­das dzī­ves kār­tas, kā­di dar­bi jeb­ku­rā aici­nā­ju­mā ir Die­vam pa­tī­ka­mi. Par šīm lie­tām ag­rāk mā­cī­tā­ji ir gan pā­rāk maz mā­cī­ju­ši, ne­at­lai­dī­gi pra­sī­da­mi ti­kai bēr­niš­ķī­gus un ne tik ne­pie­cie­ša­mus dar­bus – no­teik­tas svēt­ku die­nas, no­teik­tus ga­vē­ņus, da­žā­das brā­lī­bas, svēt­ce­ļo­ju­mus, svē­to go­di­nā­ša­nu, ro­žu kro­ni, mū­ku dzī­vi un tiem līdz­īgus. Arī mū­su pre­ti­nie­ki ir mā­cī­ju­šies at­ra­di­nā­ties šos ne­de­rī­gos dar­bus cil­di­nāt tā, kā da­rī­ja kād­reiz. Bez vi­sa ci­ta ir arī sā­ku­ši pie­mi­nēt ti­cī­bu, par ko ag­rāk bi­ja ap­brī­no­jams klu­sums. Ta­gad vi­ņi mūs mā­ca, ka ne­to­pam tais­no­ti ti­kai caur dar­biem vien, bet sais­ta ko­pā ti­cī­bu un dar­bus un sa­ka, ka to­pam tais­no­ti caur ti­cī­bu un dar­biem. Šī mā­cī­ba ir cie­ša­mā­ka par pir­mo un var sniegt vai­rāk mie­ri­nā­ju­ma ne­kā vi­ņu ve­cā mā­cī­ba.

Kad nu vis­sva­rī­gā­kā baz­nī­cas mā­cī­ba par ti­cī­bu tik il­gu lai­ku bi­ja pa­li­ku­si ne­zi­nā­ma, un tie­šām vi­si var lie­ci­nāt, ka spre­di­ķos par ti­cī­bas tais­nī­bu bi­ja vis­dzi­ļā­kais klu­sums, ka par to ne vār­di­ņa ne­da­bū­ja dzir­dēt, bet baz­nī­cā va­rē­ja klau­sī­ties ti­kai mā­cī­bu par dar­biem, tad nu mēs sa­vas drau­dzes par ti­cī­bu esam mā­cī­ju­ši ci­tā­di.

Vis­pirms jau to, ka mū­su dar­bi ne­var mūs sa­lī­dzi­nāt ar Die­vu, nedz var mums no­pel­nīt grē­ku pie­do­ša­nu, žē­las­tī­bu un tais­no­ša­nu, bet – ka to vi­su ie­gūs­tam ti­kai caur ti­cī­bu, ti­cē­da­mi, ka tie­kam pie­ņem­ti žē­las­tī­bā Kris­tus dēļ, kurš vie­nī­gais ir no­likts par vi­du­tā­ju un sa­lī­dzi­nā­ša­nas upu­ri, caur ku­ru Tēvs tiek sa­lī­dzi­nāts ar mums. Ja nu kāds ie­do­mā­jas ar dar­biem sev no­pel­nīt žē­las­tī­bu, tāds ni­ci­na Kris­tus no­pel­nu un žē­las­tī­bu un bez Kris­tus, pats ar sa­viem cil­vē­cis­ka­jiem spē­kiem, mek­lē ce­ļu pie Die­va, kaut gan Kris­tus ir sa­cī­jis par se­vi: “Es es­mu Ceļš, Pa­tie­sī­ba un Dzī­vī­ba!” (Jņ. 14:6)

Šo mā­cī­bu par ti­cī­bu Pā­vils mā­ca vi­sās sa­vās vēs­tu­lēs, pie­mē­ram: “Jo no žē­las­tī­bas jūs esat pes­tī­ti ti­cī­bā, un tas nav no jums, tā ir Die­va dā­va­na, ne ar dar­biem, lai ne­viens ne­lie­lī­tos.” (Ef. 2:8–9)

Un tā­dēļ, lai ne­viens vil­tī­gi ne­teik­tu, ka mēs esam ie­vie­su­ši jaun­u Pā­vi­la mā­cī­bas skaid­ro­ju­mu, tad par vi­su šo jau­tā­ju­mu snie­dzam arī baz­nī­cas tē­vu lie­cī­bas. Tā Au­gus­tīns dau­dzos rak­stos aiz­stāv žē­las­tī­bu un ti­cī­bas tais­nī­bu pret dar­bu no­pel­niem. Un līdz­īgi mā­ca Am­bro­zijs dar­bā De vo­ca­ti­one Gen­ti­um (Par pa­gā­nu aici­nā­ša­nu) un ci­tur. Mi­nē­ta­jā dar­bā viņš rak­sta: “At­pir­kša­na ar Kris­tus asi­nīm kļū­tu ne­vēr­tī­ga un arī cil­vē­ku dar­bu priekš­ro­cī­bas no­māk­tu Die­va žē­las­tī­bu, ja tais­no­ša­na, kas no­tiek žē­las­tī­bā, bū­tu pa­nā­ka­ma ar ie­priekš ie­gū­tiem no­pel­niem, tā ka tā no Die­va dā­va­nas kļū­tu par pel­nī­tu at­al­go­ju­mu.”

Lai gan ne­sa­pra­tī­gie nie­vā šo mū­su mā­cī­bu, to­mēr diev­bi­jī­gās un sa­triek­tās dvē­se­les pie­dzī­vo, ka tā dod sirds­ap­zi­ņai jo lie­lu mie­ri­nā­ju­mu, tā­pēc ka mie­rī­gu sirds­ap­zi­ņu ne­var ie­gūt ne ar kā­diem dar­biem, bet ti­kai ti­cī­bā, kad dro­ši pa­liek pie tā, ka Kris­tus dēļ Dievs ir mums lab­vē­līgs, kā arī Pā­vils mā­ca: “Tad nu mums, ti­cī­bā tais­no­tiem, ir miers ar Die­vu caur mū­su Kun­gu Jē­zu Kris­tu.” (Rom. 5:1) Vi­sa šī mā­cī­ba ir cie­ši sais­tī­ta ar iz­bie­dē­tās sirds­ap­zi­ņas cī­ņu, un to ne­var sa­prast, ja ne­pa­zīst šo cī­ņu. Tā­pēc ap­la­mi par šo lie­tu spriež ne­pie­re­dzē­ju­ši un ne­svē­ti cil­vē­ki, kas kā pa sap­ņiem mur­go, ka kris­tī­gā tais­nī­ba ne­esot ne­kas cits kā pil­so­nis­kā vai fi­lo­zo­fis­kā tais­nī­ba.

Kād­reiz sirds­ap­zi­ņu no­mā­ca ar mā­cī­bu par dar­biem, tā ka ne­dzir­dē­ja par Evaņ­ģē­li­ja ie­prie­ci­nā­ju­mu. Ne­mie­rī­gā sirds­ap­zi­ņa ci­tus dzi­na tuks­ne­sī, klos­te­rī, ce­rē­da­ma tur iz­pel­nī­ties sev žē­las­tī­bu ar klos­te­ra dzī­vi. Ci­ti iz­do­mā­ja ci­tus dar­bus žē­las­tī­bas pel­nī­ša­nai un gan­da­rī­ša­nai par grē­kiem. Tā­dēļ bi­ja ļo­ti ne­pie­cie­šams pū­lē­ties šo mā­cī­bu par ti­cī­bu uz Kris­tu sniegt tā­lāk un at­jau­not, lai iz­bie­dē­ta­jām sir­dīm ne ti­kai ne­trūk­tu mie­ri­nā­ju­ma, bet lai tās zi­nā­tu, ka žē­las­tī­ba, grē­ku pie­do­ša­na un tais­no­ša­na ir sa­ņe­ma­ma ti­cī­bā Kris­tum.

Ļau­dis tiek arī mā­cī­ti, ka vārds “ti­cī­ba” šeit ne­no­zī­mē ti­kai pa­ša stās­ta, tas ir, Evaņ­ģē­li­ja zi­nā­ša­nu, kā­da ir arī bez­die­vī­ga­jiem un vel­nam, bet tas no­zī­mē tā­du ti­cī­bu, kas tie­šām tic ne ti­kai stās­tam, bet arī stās­ta ie­gu­vu­mam, pro­ti, šim ar­ti­ku­lam – grē­ku pie­do­ša­nai, tas ir, ka mēs caur Kris­tu sa­ņe­mam žē­las­tī­bu, tais­nī­bu un grē­ku pie­do­ša­nu.

Kas nu ir sa­pra­tis, ka caur Kris­tu vi­ņam ir žē­līgs Tēvs, tas pa­tie­si pa­zīst Die­vu un ap­zi­nās, ka ir Die­va gā­dī­bā, tas Vi­ņu pie­sauc un nav bez Die­va kā pa­gā­ni, jo vel­ni un bez­die­vī­gie ne­spēj šim ar­ti­ku­lam – grē­ku pie­do­ša­nai – ti­cēt. Tā­pēc vi­ņi Die­vu nīst kā ie­naid­nie­ku, Vi­ņu ne­pie­sauc un ne­kā la­ba no Vi­ņa ne­gai­da. Arī Au­gus­tīns vār­du “ti­cī­ba” šā­dā vei­dā pa­skaid­ro la­sī­tā­jam un mā­ca, ka Rak­stos vārds “ti­cī­ba” ne­tiek sa­prasts kā zi­nā­ša­na, kā tas ir pie bez­die­vī­ga­jiem, bet kā pa­ļau­ša­nās, kas ie­prie­ci­na un ie­dro­ši­na iz­bie­dē­tos prā­tus.

Tur­klāt mēs mā­cām, ka la­bi dar­bi jā­da­ra ne­vis ce­rī­bā ar tiem no­pel­nīt žē­las­tī­bu, bet Die­va gri­bas dēļ. Ti­kai ti­cī­bā tiek sa­tver­ta grē­ku pie­do­ša­na un žē­las­tī­ba. Un, kad caur ti­cī­bu tiek sa­ņemts Svē­tais Gars, tad sir­dis tiek at­jau­no­tas un ie­gūst jaun­u de­dzī­bu, lai va­rē­tu pa­rā­dī­ties la­bi dar­bi. Am­bro­zijs sa­ka: “Ti­cī­ba ir la­bas gri­bas un tais­nas rī­cī­bas avots.” Tie­šām, cil­vē­ka spē­ki bez Svē­tā Ga­ra ir ļau­nas ie­kā­res pil­ni un pā­rāk vā­ji, lai Die­va priekš­ā spē­tu da­rīt la­bus dar­bus. Tur­klāt tie ir vel­na va­rā, kurš dzen cil­vē­kus uz vi­sā­diem grē­kiem, bez­die­vī­giem uz­ska­tiem un ne­gan­tī­bām, kā tas ir re­dzams pie fi­lo­zo­fiem, kas pa­ši gan cen­tu­šies go­dī­gi dzī­vot, to­mēr to nav spē­ju­ši, bet ir ap­trai­pī­ju­šies ar dau­dzām acīm re­dza­mām ne­gan­tī­bām. Tāds ir cil­vē­ka vā­jums, kad viņš ir bez ti­cī­bas un bez Svē­tā Ga­ra un se­vi va­da ti­kai ar cil­vē­cis­kiem spē­kiem.

No tā vieg­li sa­pro­tams, ka šī mā­cī­ba par ti­cī­bu nav no­pe­ļa­ma, it kā tā lieg­tu la­bus dar­bus, bet daudz vai­rāk cil­di­nā­ma, tā­pēc ka rā­da, kā­dā vei­dā mēs spē­jam da­rīt la­bus dar­bus. Tie­šām, bez ti­cī­bas cil­vē­cis­kā da­ba ne­kā­dā vei­dā ne­spēj da­rīt pirm­ā un ot­rā bauš­ļa dar­bus. Bez ti­cī­bas cil­vēks ne­lūdz Die­vu, no Die­va ne­kā ne­gai­da, krus­tu ne­pa­nes, bet mek­lē cil­vē­ku aiz­stā­vī­bu, uz­ti­cas cil­vē­ku aiz­sar­dzī­bai. Tā­dē­jā­di sir­dī val­da it vi­sas ie­kā­res un cil­vē­cis­ki no­do­mi, jo nav ti­cī­bas un pa­ļau­ša­nās uz Die­vu. Lūk, tā­dēļ Kris­tus sa­ka: “Jo bez Ma­nis jūs ne­nie­ka ne­spē­jat da­rīt.” (Jņ. 15:5) Un baz­nī­ca dzied: “Bez Ta­vas va­re­nī­bas ne­kā nav cil­vē­kā, ne­kā, kas bū­tu ne­bo­jāts.”

XXI AR­TI­KULS
Par svē­to pie­lūg­ša­nu

Par svē­to pie­lūg­ša­nu baz­nī­ca mā­ca, ka svē­tos var tu­rēt pie­mi­ņā, lai ņem­tu priekš­zī­mi no vi­ņu ti­cī­bas un la­biem dar­biem, katrs pēc sa­va aici­nā­ju­ma. Tā­pat kā ķei­zars ka­rā ar tur­kiem, tos dzī­dams ār­ā no tē­vi­jas, var se­kot Dā­vi­da pie­mē­ram, jo abi ir ķē­ni­ņi. Bet Rak­sti ne­mā­ca pie­lūgt svē­tos vai lūgt pa­lī­dzī­bu no svē­ta­jiem, jo ti­kai Kris­tus mums ir no­rā­dīts kā vie­nī­gais Vi­du­tājs, Sa­lī­dzi­nā­tājs, Augst­ais pries­te­ris un Aiz­lū­dzējs (1. Tim. 2:5; Rom. 8:34). Viņš ir jā­pie­sauc, jo ir ap­so­lī­jis uz­klau­sīt mū­su lūg­ša­nas, un šā­da pie­lūg­ša­na Vi­ņam pa­tīk vis­vai­rāk, pro­ti, ka Vi­ņu pie­sau­cam vi­sās bē­dās un grū­tu­mos: “Un, ja kāds krīt grē­kā, tad mums ir aiz­stā­vis Tē­va priekš­ā – Jē­zus Kris­tus, kas ir taisns.” (1. Jņ. 2:1)

Šis ir gan­drīz viss mū­su mā­cī­bas kop­sa­vil­kums, ku­rā var re­dzēt, ka tur nav ne­kā tā­da, kas ne­sa­ska­nē­tu ar Rak­stiem vai kris­tī­go baz­nī­cu, vai Ro­mas baz­nī­cu, kā tas zi­nāms no tās te­olo­giem. Ja tas ir tā, tad tie, ku­ri pie­pra­sa mū­sē­jos uz­ska­tīt par at­kri­tē­jiem, spriež ciet­sir­dī­gi. Ta­ču ne­vien­prā­tī­ba ir ti­kai da­žu ap­la­mu ie­ra­žu dēļ, kas bez dro­ša pa­ma­to­ju­ma ir ie­kļu­vu­šas baz­nī­cā. Un, ja arī ta­jās bū­tu bi­ju­si kā­da at­šķi­rī­ba, tad ta­ču bīs­ka­piem pie­nāk­tos iz­tu­rē­ties ie­cie­tī­gi pret mums tās ti­cī­bas ap­lie­cī­bas dēļ, ku­ru nu­pat iz­klās­tī­jām. Pat baz­nī­cas ka­no­ni nav tik stin­gri, lai pra­sī­tu vi­sur vie­nas un tās pa­šas kul­ta pa­ra­žas, jo vi­sās drau­dzēs tās ne­kad arī nav bi­ju­šas vie­nā­das. Tur­klāt lie­lā­ko ve­co ie­ra­žu da­ļu mēs jo rū­pī­gi ie­vē­ro­jam. Kat­rā zi­ņā tā ir ne­pa­tie­sa ap­sū­dzī­ba, ka mū­su drau­dzes at­me­tot vi­sas ce­re­mo­ni­jas, vi­sus ve­cos kul­tis­kos ie­kār­to­ju­mus. Tā kā jau ag­rāk bi­ja vis­pā­rē­ja žē­lo­ša­nās par ap­la­mām ie­ra­žām gal­ve­na­jos baz­nī­cas ri­tu­ālos un ar skaid­ru sirds­ap­zi­ņu tās ne­va­rē­ja at­zīt par la­bām, tad tās ir da­ļē­ji la­bo­tas.

II DA­ĻA

Ar­ti­ku­li,  ku­ros  ap­lū­ko­tas
un  iz­la­bo­tas  ap­la­mās  ie­ra­žas

Tā kā mū­su baz­nī­ca ne­at­šķi­ras ne­vie­nā ti­cī­bas ar­ti­ku­lā no kris­tī­gās baz­nī­cas, bet ti­kai at­met da­žas ap­la­mas ie­ra­žas, kas ir jaun­as, pre­tē­jas baz­nī­cas li­ku­miem, kas ir ie­vie­su­šās laik­me­ta sa­mai­tā­to ti­ku­mu dēļ, tad mēs lū­dzam, lai ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te ie­cie­tī­gi uz­klau­sa ne vien ie­vies­tās pār­mai­ņas, bet arī to, kā­pēc ļau­dis nav spie­ža­mi pre­tē­ji vi­ņu sirds­ap­zi­ņai ie­vē­rot šā­dus ap­la­mus pa­ra­du­mus. Lai ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te ne­tic tiem, ku­ri, gri­bē­da­mi sa­kū­dīt cil­vē­kus pret mums, iz­pla­ta tau­tā dī­vai­nus ap­me­lo­ju­mus. Vi­ņi, šā­dā vei­dā aiz­vai­no­da­mi kriet­nus vī­rus, jau no pa­ša sā­ku­ma ir ra­dī­ju­ši pas­tā­vo­šo sa­šķel­tī­bu un pū­las ne­sa­ska­ņas pa­lie­li­nāt. Tie­šām, ķei­za­ris­kā ma­jes­tā­te sa­pra­tīs, ka gan mū­su mā­cī­ba, gan ce­re­mo­ni­ju veids ir pie­ņe­ma­māks, ne­kā to ap­rak­sta kā­di mums nai­dī­gi, ļaun­prā­tī­gi cil­vē­ki. Tur­klāt nav ie­spē­jams no­nākt pie pa­tie­sī­bas, uz­klau­sot cil­vē­ku ten­ko­ša­nu un ie­naid­nie­ku zā­kā­ša­nos. No teik­tā ir vieg­li se­ci­nāms, ka ne­kas tā ne­pa­līdz ce­re­mo­ni­ju cie­nī­gu­ma sa­gla­bā­ša­nai, god­bi­jī­bas un diev­bi­jī­bas vei­ci­nā­ša­nai tau­tā, kā tas, ja ce­re­mo­ni­jas baz­nī­cā tik­tu pa­rei­zi ie­vē­ro­tas.

XXII AR­TI­KULS
Par abiem Svē­tā Va­kar­ēdie­na vei­diem

Tā Kun­ga mie­las­tā drau­dzes lo­cek­ļiem pa­sniedz Sak­ra­men­tu abos vei­dos, tā­pēc ka šā­dai kār­tī­bai ir Kun­ga pa­vē­le: “Dze­riet vi­si no tā!” (Mt. 26:27). Šeit Kris­tus no­teik­ti pa­vē­lē­jis, lai no bi­ķe­ra dzer vi­si. Un, lai ne­viens ne­va­rē­tu at­ru­nā­ties, ka tas at­tie­cas ti­kai uz pries­te­riem, tad Pā­vils, rak­stī­dams ko­rin­tie­šiem, sniedz pie­mē­ru, no ku­ra skaid­ri re­dzams, ka vi­sa drau­dze sa­ņē­mu­si Sak­ra­men­tu abos vei­dos (1. Kor. 11:26). Šis pa­ra­dums il­gu lai­ku ir pas­tā­vē­jis baz­nī­cā, un nav dro­ši zi­nāms, kad un kā vār­dā tas ti­cis pār­vei­dots, lai gan kar­di­nāls Ni­ko­lajs no Kū­zas min lai­ku, kad tas ti­cis pie­ņemts. Kip­ri­āns vai­rā­kās vie­tās ap­lie­ci­na, ka Kris­tus asi­nis ir snieg­tas drau­dzei. To pa­šu ap­lie­ci­na Hie­ro­nīms, sa­kot: “Pries­te­ri va­da Ei­ha­ris­ti­ju un sniedz drau­dzei Kris­tus asi­nis”. Jā, pat pā­vests Ge­la­zijs pa­vēl ne­sa­da­līt Sak­ra­men­tu (Dist. 2. “De con­sec­ra­ti­one”, cap. Com­pe­ri­mus). Tā­tad pa­ra­dums rī­ko­ties ci­tā­di nav tik sens. Ir skaidrs, ka tāds pa­ra­dums, kas ie­viests pre­tē­ji Die­va pa­vē­lēm, nav pie­ņe­mams, kā lie­ci­na baz­nī­cas li­ku­mi (Dist. 8. cap. “Ve­ri­ta­te” un arī turp­mā­kie). Tā­tad šis pa­ra­dums ir pie­ņemts ne vien pre­tē­ji Rak­stiem, bet arī pre­tē­ji se­nā­ka­jiem baz­nī­cas ka­no­niem un tās pie­mē­ram. Tā­dēļ tie, kas grib sa­ņemt Sak­ra­men­tu abos vei­dos, nav spie­ža­mi rī­ko­ties ci­tā­di, ap­grū­ti­not sirds­ap­zi­ņu. Un, tā kā Sak­ra­men­ta sa­da­lī­ša­na nav sa­vie­no­ja­ma ar Kris­tus ie­di­bi­nā­to kār­tī­bu, mēs at­me­tam arī pro­ce­si­ju, kā­da līdz šim bi­ja ie­ras­ta.

XXIII AR­TI­KULS
Par pries­te­ru lau­lī­bu

Ir bi­ju­si vis­pā­rē­ja žē­lo­ša­nās par pries­te­riem, kas nav tu­rē­ju­ši šķīs­tī­bu un kas ir kā ļauns pie­mērs. Šā ie­mes­la dēļ, kā rak­sta Pla­ti­na, arī pā­vests Pijs tei­cis, ka esot gan bi­ju­si va­ja­dzī­ba, kā­dēļ pries­te­riem lau­lī­ba jā­aiz­liedz, bet vēl daudz lie­lā­ka ne­pie­cie­ša­mī­ba esot to at­kal at­ļaut. Kad nu, īsi sa­kot, mū­su pries­te­ri vē­lē­jās vai­rī­ties no pub­lis­kiem skan­dā­liem, vi­ņi ap­pre­cē­jās un mā­cī­ja, ka vi­ņiem ir at­ļauts no­slēgt lau­lī­bu. Pirm­kārt – tā­pēc ka Pā­vils sa­ka: “Ne­tik­lī­bas no­vēr­ša­nas la­bā lai kat­ram ir sa­va sie­va.” (1. Kor. 7:2) Tā­pat: “Jo la­bāk do­ties lau­lī­bā ne­kā kaist kā­rī­bā.” (1. Kor. 7:9) Otr­kārt – tā­pēc ka Kris­tus sa­ka: “Vi­si ne­spēj sa­prast šo vār­du..” (Mt. 19:11), kur Viņš mā­ca, ka vi­si cil­vē­ki ne­spēj dzī­vot bez lau­lī­bas, tā­pēc ka cil­vē­ku Dievs ra­dī­jis bēr­nu ra­dī­ša­nai (1. Moz. 1:28). Tas nav cil­vē­ka spē­kos – bez īpa­šas Die­va dā­va­nas un pa­lī­dzī­bas mai­nīt ra­dī­ša­nas kār­tī­bu. Tā­dēļ tiem, ku­ri ne­der ce­li­bā­tam, va­jag do­ties lau­lī­bā. Jo Die­va pa­vē­li un Die­va kār­tī­bu ne­spēj at­celt ne­viens cil­vē­ku li­kums, ne­viens so­lī­jums. Šo ie­mes­lu dēļ mū­su pries­te­ri mā­ca, ka vi­ņi drīkst do­ties lau­lī­bā.

Ir zi­nāms, ka sen­baz­nī­cā pries­te­ri bi­ju­ši pre­cē­ti, jo arī Pā­vils sa­ka: “Bīs­ka­pam pie­nā­kas būt ne­pe­ļa­mam, vie­nas sie­vas vī­ram.” (1. Tim. 3:2) Vā­ci­jā ti­kai pirms kā­diem 400 ga­diem aiz­lie­dza pries­te­riem do­ties lau­lī­bā, un vi­ņi tik ļo­ti pre­to­jās šim aiz­lie­gu­mam, ka Main­cas ar­hi­bīs­ka­pu sa­nik­no­tie pries­te­ri dum­pī gan­drīz no­ga­li­nā­ja, kad viņš par šo jau­tā­ju­mu pub­li­cē­ja Ro­mas pā­ves­ta edik­tu. Ce­li­bāts ti­ka ie­viests tik des­po­tis­ki, ka aiz­lie­dza ne vien turp­mā­kās lau­lī­bas, bet iz­šķī­ra jau eso­šās, pre­tē­ji vi­siem Die­va un cil­vē­ku li­ku­miem un pre­tē­ji arī paš­iem ka­no­niem, ko iz­de­vu­ši ne vien pā­ves­ti, bet arī augs­ti tei­ca­mas si­no­des.

Pa­sau­lei no­ve­co­jot, cil­vē­ku da­ba kļūst aiz­vien vā­jā­ka, un tā­dēļ ir jā­rū­pē­jas, lai Vā­ci­jā neie­lau­žas vēl vai­rāk ne­ti­ku­mu. Dievs ir ie­kār­to­jis lau­lī­bu, lai tā bū­tu arī dzied­nie­cī­bas lī­dzek­lis cil­vē­ku ne­spē­kam. Pa­ši ka­no­ni no­sa­ka, ka vē­lā­kos lai­kos cil­vē­ku vā­jī­bas dēļ no­teik­tos ga­dī­ju­mos se­nā stin­grī­ba ir jā­sa­ma­zi­na. Li­ku­mi vi­sās kār­tī­gās val­stīs, pat pie pa­gā­niem, ir pa­rā­dī­ju­ši lau­lī­bai vis­lie­lā­ko go­du. Ta­gad pat mā­cī­tā­ji pre­tē­ji ka­no­niem tiek ne­žē­lī­gi līdz nā­vei no­mo­cī­ti bez kā­da ci­ta ie­mes­la – kā vien lau­lī­bas dēļ. Pā­vils to no­sauc par dē­mo­nis­ku mā­cī­bu, kas aiz­liedz do­ties lau­lī­bā (1. Tim. 4:1–3). Ta­gad tas ir vieg­li sa­pro­tams, kad ar šā­diem so­diem tiek aiz­stā­vēts lau­lī­bas aiz­lie­gums.

Bet, tā­pat kā ne­viens cil­vē­ku li­kums ne­var at­celt Die­va pa­vē­li, tā­pat to ne­var arī ne­viens so­lī­jums. Līdz­īgi arī Kip­ri­ans dod pa­do­mu, lai sie­vie­tes, ku­ras ne­spēj sa­gla­bāt ap­so­lī­to šķīs­tī­bu, do­das lau­lī­bā. Šie ir vi­ņa vār­di: “Bet, ja tās ne­grib vai arī ne­spēj sa­gla­bāt sa­vu šķīs­tī­bu, tad ir la­bāk, ka tās do­das lau­lī­bā, ne­kā sa­vu kā­rī­bu dēļ krīt ugu­nī, pa­tie­si tām ne­va­ja­dzē­tu dot ne­kā­du ap­grē­cī­bu brā­ļiem vai mā­sām.” (Lib. I, epist. 11)

Pat ka­no­ni pa­rā­da zi­nā­mu ie­cie­tī­bu pret tiem, kas pirms li­ku­mī­gā ve­cu­ma de­vu­ši klos­te­ra so­lī­ju­mu, kā tas arī pa­ras­ti līdz šim ir no­ti­cis.

XXIV AR­TI­KULS
Par mi­si

Mū­su baz­nī­ca tiek ne­pa­tie­si ap­sū­dzē­ta, ka tā at­me­tot mi­si. Ta­ču mēs ne­esam at­me­tu­ši mi­si, bet svi­nam to vi­sā god­bi­jī­bā. Mēs esam sa­gla­bā­ju­ši gan­drīz vi­sas ie­ras­tās ce­re­mo­ni­jas, vie­nī­gi vie­tām la­tī­nis­ka­jiem dzie­dā­ju­miem klāt ir nā­ku­šas vā­cu dzies­mas, kas pie­vie­no­tas ļau­žu pa­mā­cī­ša­nai. Ce­re­mo­ni­ju vie­nī­gais uz­de­vums ir pa­mā­cīt vien­kār­šos cil­vē­kus. Ne ti­kai Pā­vils pa­vēl lie­tot drau­dzē ļau­dīm sa­pro­ta­mu va­lo­du (1. Kor. 14:2–4), bet to pra­sa arī cil­vē­ku li­ku­mi. Mū­su ļau­dis ir ra­du­ši, ka Sak­ra­men­tu ko­pī­gi bau­da ti­kai tā­di, kas ir uz to sa­ga­ta­vo­ti, un tas arī vai­ro god­bi­jī­bu un cie­ņu pret re­li­ģis­kām ce­re­mo­ni­jām. Ne­vie­nam ne­tiek sniegts Sak­ra­ments, ja cil­vēks ie­priekš nav pār­bau­dīts un uz­klau­sīts. Ļau­dis tiek arī mā­cī­ti par Sak­ra­men­ta lie­lo vēr­tī­bu un tā lie­to­ša­nu, un cik daudz mie­ri­nā­ju­ma tas sniedz iz­bie­dē­tām sirds­ap­zi­ņām, lai tās mā­cās ti­cēt Die­vam un iz­lūg­ties no Vi­ņa vi­su la­bo. Tāds diev­kal­po­jums ir Die­vam pa­tī­kams, un tā­da Sak­ra­men­ta lie­to­ša­na vai­ro god­bi­jī­bu pret Die­vu. Tā­dēļ vis ne­šķiet, ka mi­se mū­su pre­ti­nie­ku vi­dū tik­tu svi­nē­ta ar lie­lā­ku diev­bi­jī­bu ne­kā pie mums.

Bet ir gan zi­nāms, cik ļo­ti vi­si go­da vī­ri jau sen par to ir at­klā­ti žē­lo­ju­šies un vis­lie­lā­kā sū­dzī­ba ir tā, ka mi­ses tiek ap­gā­nī­tas un iz­man­to­tas peļ­ņas dēļ. Tas nav no­slē­pums, ka šis ne­go­dī­gais pa­ra­dums – svi­nēt mi­ses par nau­du vai at­al­go­ju­mu – pla­ši iz­pla­tī­jies vi­sās baz­nī­cās, un cik daudz tās tiek svi­nē­tas pre­tē­ji ka­no­nu aiz­lie­gu­mam. Bet Pā­vils, teik­dams: “Tad nu, kas ne­cie­nī­gi ēd šo mai­zi vai dzer Tā Kun­ga bi­ķe­ri, tas būs no­zie­dzies pret Tā Kun­ga mie­su un asi­nīm” (1. Kor. 11:27), no­piet­ni brī­di­na tā­dus, kas ne­cie­nī­gi ap­ietas ar Ei­ha­ris­ti­ju. Kad mū­su mā­cī­tā­ji par šo grē­ku ti­ka brī­di­nā­ti, tad mū­su drau­dzēs at­me­ta pri­vā­tās mi­ses, jo gan­drīz vi­sas pri­vā­tās mi­ses no­ti­ka peļ­ņas dēļ.

Šie ļaun­prā­tī­gie iz­krop­ļo­ju­mi bi­ja zi­nā­mi arī bīs­ka­piem, un, ja vi­ņi lai­kus tos bū­tu no­vēr­su­ši, tad ta­gad bū­tu ma­zāk ne­sa­ska­ņu. Vi­ņu līdz­ši­nē­jās lie­ku­lī­bas dēļ baz­nī­cā ir ie­vie­su­šies dau­dzi ne­ti­ku­mi. Ta­gad, kad jau ir par vē­lu, vi­ņi sāk žē­lo­ties par baz­nī­cas ne­lai­mēm, lai gan vie­nī­gais šā pos­ta cē­lo­nis ir tās ne­lie­tī­bas, kas bi­ja tik acīm re­dza­mas, ka vairs ne­bi­ja pa­cie­ša­mas. Ta­gad par mi­si, par Sak­ra­men­tu ir ra­du­šās lie­las ne­sa­ska­ņas. Var­būt pa­sau­le sa­ņem so­du par tik il­gu mi­su pro­fa­ni­zā­ci­ju tā­dēļ, ka tie, ku­ri spē­ja un ku­riem va­ja­dzē­ja to no­vērst, tik il­gu lai­ku baz­nī­cā to ir pie­ļā­vu­ši. Pa­tie­si, De­ka­lo­gā ir rak­stīts: “Tas Kungs ne­at­stās ne­so­dī­tu, kas Vi­ņa vār­du ne­lie­tī­gi val­kā.” (2. Moz. 20:7) Šķiet, ka no pa­sau­les sā­ku­ma ne­vie­na Die­va ie­di­bi­nā­ta lie­ta ne­kad nav tik ne­lie­tī­gi iz­man­to­ta peļ­ņas gū­ša­nai kā mi­se.

Tur­klāt vēl ti­ka pie­vie­nots uz­skats, kas bez­ga­lī­gi pa­vai­ro­ja pri­vā­tās mi­ses, pro­ti, ka Kris­tus ar sa­vām cie­ša­nām ir gan­da­rī­jis ti­kai par ie­dzim­to grē­ku, un ie­di­bi­nā­jis mi­si, ku­rā tiek upu­rēts par ik­die­nas pār­kā­pu­miem – kā ik­die­niš­ķa­jiem grē­kiem, tā arī nā­ves grē­kiem. Vēl ir iz­pla­tīts vis­pā­rējs vie­dok­lis, ka no­tu­rē­ta mi­se dzēš dzī­vo un mi­ru­šo grē­kus ti­kai ar pa­šu mi­ses svi­nē­ša­nu (ex ope­re ope­ra­to). Tur­klāt sā­ka dis­ku­tēt, vai vie­na mi­se, kas no­tu­rē­ta par dau­dziem, ir tik­pat ie­dar­bī­ga kā mi­se, kas no­tu­rē­ta ti­kai vie­nam. Šā­da prā­to­ša­na ga­lu ga­lā ra­dī­ja bez­ga­lī­gi lie­lu mi­su skai­tu.

Par šā­dām ap­la­mām ie­do­mām mū­su te­olo­gi ir aiz­rā­dī­ju­ši, ka tās ne­sa­skan ar Svē­ta­jiem Rak­stiem un lau­pa go­du Kris­tus cie­ša­nām. Jo Kris­tus cie­ša­nas ir bi­ju­šas upu­ris un gan­da­rī­jums ne ti­kai par ie­dzim­to grē­ku, bet arī par vi­siem ci­tiem grē­kiem, kā ir rak­stīts Vēs­tu­lē eb­re­jiem: “Mēs esam ar Jē­zus Kris­tus mie­sas upu­ri pa­da­rī­ti svē­ti pa­vi­sam. ..Jo ar vie­nu upu­ri Viņš uz vi­siem lai­kiem ir pa­da­rī­jis pil­nī­gus tos, kas tiek da­rī­ti svē­ti.” (Ebr. 10:10–14)

Tā­pat Rak­sti mūs mā­ca, ka Die­va priekš­ā to­pam tais­no­ti caur ti­cī­bu Kris­tum, kad ti­cam, ka grē­ki tiek pie­do­ti Kris­tus dēļ. Ja nu mi­se dzēš dzī­vo un mi­ru­šo grē­kus – ti­kai ar pa­šu mi­ses svi­nē­ša­nu (ex ope­re ope­ra­to), tad tais­no­ša­na no­tiek caur mi­ses no­ri­si, ne­vis caur ti­cī­bu, bet Rak­sti to ne­pie­ļauj.

Tur­pre­tī Kris­tus pa­vēl: “To da­rait, Ma­ni pie­mi­nē­da­mi!” (Lk. 22:19) Lūk, tā­dēļ mi­se ir ie­di­bi­nā­ta, lai tie, ku­ri bau­da Sak­ra­men­tu, ti­cī­bā pie­mi­nē­tu, kā­du lab­da­rī­bu vi­ņi sa­ņem caur Kris­tu, un tā ie­dro­ši­nā­tu un ie­prie­ci­nā­tu bai­ļu pil­no sir­di. Jo pie­mi­nēt Kris­tu no­zī­mē pie­mi­nēt Vi­ņa svē­tī­bu un sa­prast, ka tā tie­šām ir do­ta mums. Tur­klāt ne­pie­tiek ar to, ka ti­kai pie­min pa­šu no­ti­ku­mu, jo arī jū­di un bez­die­vī­gie to var pie­mi­nēt. Īsi sa­kot, mi­se ir no­tu­ra­ma tā­dēļ, lai Sak­ra­ments tik­tu pa­sniegts tiem, ku­riem ne­pie­cie­šams mie­ri­nā­jums, kā to sa­ka Am­bro­zijs: “Tā kā es vien­mēr grē­ko­ju, man vien­mēr ir va­ja­dzī­gas zā­les.”

Tā kā mi­se ir tā­da dzie­di­no­ša Sak­ra­men­ta bau­dī­ša­na, tad pie mums tiek no­tu­rē­ta vie­na mi­se ik svēt­die­nas un arī ci­tās die­nās, ja ir kā­di, kas vē­lē­tos bau­dīt Sak­ra­men­tu, vai kur Sak­ra­ments tiek pa­sniegts tiem, kas to lūdz. Un tas nav jauns pa­ra­dums baz­nī­cā, jo baz­nīc­tē­vi pirms Gre­go­ra, bie­ži ru­nā par ko­pē­jām mi­sēm, ta­ču ne­pie­min pri­vā­tās mi­ses. Hri­zos­toms rak­sta: “Kat­ru die­nu pries­te­ris stāv pie al­tā­ra, ci­tus pie­ņem­dams pie Svē­tā Mie­las­ta, ci­tus at­tu­rē­dams.” Arī se­na­jos ka­no­nos ir skaid­ri re­dzams, ka kāds no pries­te­riem ir tu­rē­jis mi­si, bet pā­rē­jie prez­bi­te­ri un di­ako­ni ir sa­ņē­mu­ši Tā Kun­ga mie­su. Tie­šām, tāds ir Nī­ka­jas kon­ci­la lē­mums: “Pēc kār­tas lai sa­ņem Svē­to Mie­las­tu, pēc prez­bi­te­riem arī di­ako­ni no bīs­ka­pa vai prez­bi­te­ra. Un Pā­vils par Svē­to Mie­las­tu pa­vēl ci­tam uz ci­tu gai­dīt, lai no­tik­tu ko­pī­ga pie­da­lī­ša­nās (1. Kor. 11:33).”

Īsi sa­kot, tā kā pie mums mi­se no­tiek pēc se­na baz­nī­cas pa­rau­ga, pēc Svē­tiem Rak­stiem un baz­nī­cas tē­vu mā­cī­bas, tad esam pār­lie­ci­nā­ti, ka to ne­var no­pelt vis­vai­rāk jau tā­dēļ, ka diev­kal­po­ju­mi pa lie­lā­kai da­ļai ir sa­gla­bā­ti tā­di, kā­di tie bi­ju­ši ag­rāk. Ti­kai mi­su skaits ir at­šķi­rīgs, un to bie­žās un acīm re­dza­mās ļaun­prā­tī­gās lie­to­ša­nas dēļ, bez šau­bām, bi­ja ne­pie­cie­šams tās sa­ma­zi­nāt. Pat ta­jās baz­nī­cās, ku­rās diev­kal­po­ju­mi no­ti­ka vis­bie­žāk, mi­si ne­svi­nē­ja kat­ru die­nu, kā to lie­ci­na His­to­ri­a Tri­par­ti­ta (lib. 9 c. 38): “Bet Alek­san­dri­jā treš­die­nā un piekt­die­nā tiek la­sī­ti Svē­tie Rak­sti un mā­cī­tā­ji tos iz­skaid­ro, un viss diev­kal­po­jums no­tiek bez Svē­tā Va­kar­ēdie­na svi­nē­ša­nas.”

XXV AR­TI­KULS
Par grēk­sū­dzi

Grēk­sū­dze mū­su baz­nī­cā nav at­mes­ta. Pa­tie­si, Tā Kun­ga mie­su mēs ne­mē­dzam pa­sniegt tiem, kas ie­priekš nav sa­ga­ta­vo­ti un sa­ņē­mu­ši Ab­so­lū­ci­ju. Tur­klāt ļau­dis tiek  ļo­ti rū­pī­gi mā­cī­ti par ti­cī­bas no­zī­mi Ab­so­lū­ci­jā, kas līdz šim ti­ka pil­nī­gi no­klu­sē­ta. Mū­su ļau­dis tiek mā­cī­ti augs­tu vēr­tēt Ab­so­lū­ci­ju, kas ir Die­va balss un tiek pa­slu­di­nā­ta Die­va uz­de­vu­mā. At­slē­gu va­ra tiek pa­rā­dī­ta vi­sā krāš­ņu­mā un tiek at­gā­di­nāts, kā­du mie­ri­nā­ju­mu tā nes iz­bie­dē­tām sirds­ap­zi­ņām. Tiek mā­cīts arī tas, ka Dievs pra­sa ti­cī­bu šā­dai Ab­so­lū­ci­jai kā bal­sij, kas at­skan no De­be­sīm, un ka šā­da ti­cī­ba Kris­tum pa­tie­si ie­gūst un sa­ņem grē­ku pie­do­ša­nu. Ag­rāk bez mē­ra sla­vi­nā­ja gan­da­rī­ša­nas dar­bus; ti­cī­ba, Kris­tus no­pel­ni un ti­cī­bas tais­nī­ba pa­li­ka ne­pie­mi­nē­ti. Tā­pēc ša­jā lie­tā mū­su drau­dzes ir vai­no­ja­mas vis­ma­zāk. Pat mū­su pre­ti­nie­ki ir spies­ti at­zīt, ka mū­su te­olo­gi ir ļo­ti rū­pī­gi ap­lū­ko­ju­ši un cē­lu­ši gais­mā mā­cī­bu par grēk­no­žē­lu.

Bet par grēk­sū­dzi mū­su baz­nī­cas mā­ca, ka pār­kā­pu­mi nav ob­li­gā­ti jā­uz­skai­ta un ka sirds­ap­zi­ņai nav jā­uz­veļ vi­su grē­ku uz­skai­tī­ša­nas nas­ta, jo tos vi­sus ne­maz nav ie­spē­jams no­saukt, kā to lie­ci­na arī 19. Psalms: – “Kas gan ap­zi­nās sa­vu no­mal­dī­ša­nos?” (Ps. 19:13) Arī Je­re­mi­ja 17– “Sirds ir ļaun­prā­tī­gi lo­ka­na pret vi­su, tā ir vil­tī­ga. Kas to var iz­di­bi­nāt?” (Jer. 17:9) Ja pie­dots ne­tik­tu ne­viens cits grēks, kā ti­kai tas, kas iz­sū­dzēts, tad sirds­ap­zi­ņas ne­kad ne­va­rē­tu rast mie­ru, jo lie­lā­ko grē­ku da­ļu, tās neie­vē­ro un ne­spēj at­ce­rē­ties. Arī baz­nī­cas tē­vi ir at­zi­nu­ši, ka grē­ku uz­skai­tī­ša­na nav ob­li­gā­ta. Tā Dek­rē­tos tiek ci­tēts Hri­zos­toms, kas sa­ka tā: “Es ne­sa­ku tev, ka tev pub­lis­ki jā­at­klāj sa­va dvē­se­le vai jā­ap­sūdz se­vi ci­tu priekš­ā, bet es gri­bu, lai tu pa­klau­sī­tu pra­vie­ša teik­ta­jam: At­klāj Die­va priekš­ā sa­vu ce­ļu. Tā­pēc iz­sū­dzi sa­vus grē­kus Die­va, pa­tie­sā Ties­ne­ša, priekš­ā ar lūg­ša­nu. Ne­stās­ti sa­vus pār­kā­pu­mus ar mu­ti, bet ar sa­vas sirds­ap­zi­ņas at­mi­ņu utt.” Arī Dek­rē­tu skaid­ro­jums (De po­eni­ten­ti­a dist. 5, cap. Con­si­de­ret) at­zīst, ka grēk­sū­dze ir ie­vies­ta pēc cil­vē­ku li­ku­ma. To­mēr grēk­sū­dze pie mums tiek pa­tu­rē­ta gan ļo­ti lie­lās Ab­so­lū­ci­jas svē­tī­bas dēļ, gan arī tā­dēļ, ka tā arī ci­tā­di ir sirds­ap­zi­ņai no­de­rī­ga.

XXVI AR­TI­KULS
Par ēdie­nu šķi­ro­ša­nu

Ne ti­kai vien­kār­šie ļau­dis, bet arī baz­nī­cas mā­cī­tā­ji līdz šim ir bi­ju­ši pār­lie­ci­nā­ti, ka ēdie­nu šķi­ro­ša­na un ci­tas līdz­īgas cil­vē­ku tra­dī­ci­jas ir de­rī­gas žē­las­tī­bas ie­gū­ša­nai un gan­da­rī­ša­nai par grē­kiem. Ka pa­sau­lē val­dī­ja tāds uz­skats, ir re­dzams no tā, ka ik die­nas ra­dās jaun­as ce­re­mo­ni­jas, baz­nī­cas ri­tu­āli, svēt­ku un ga­vē­ņu die­nas un baz­nī­cas mā­cī­tā­ji to uz­ska­tī­ja par tā­du kal­po­ša­nu, kas ne­pie­cie­ša­ma žē­las­tī­bas ie­gū­ša­nai. Tā­dēļ tie ļo­ti bie­dē­ja cil­vē­ku sirds­ap­zi­ņu, lai vi­ņi kā­du no šiem dar­biem neiz­lais­tu. Tā­das pie­spie­du tra­dī­ci­jas dēļ baz­nī­cai ir no­da­rīts liels ļau­nums.

Pirm­kārt, tā ir ap­tum­šo­ju­si mā­cī­bu par žē­las­tī­bu un ti­cī­bas tais­nī­bu, kas ir Evaņ­ģē­li­ja gal­ve­nā da­ļa, ku­ra baz­nī­cā ar īpa­šu go­du ir jā­iz­ceļ, lai Kris­tus no­pelns bū­tu la­bi zi­nāms un ti­cī­ba, kas tic, ka grē­ki ir pie­do­ti Kris­tus dēļ, tik­tu iz­cel­ta pār­i par vi­siem dar­biem. Tā­pēc arī Pā­vils šo mā­cī­bu uz­sver vis­vai­rāk, at­ce­ļot baus­lī­bu un cil­vē­ku tra­dī­ci­jas, lai pa­rā­dī­tu, ka kris­tie­šu tais­nī­ba ir kas at­šķi­rīgs no šā­diem dar­biem, tas ir, ka tā ir ti­cī­ba, kas tic, ka grē­ki no žē­las­tī­bas tiek pie­do­ti Kris­tus dēļ. Bet šo Pā­vi­la mā­cī­bu cil­vē­ku tra­dī­ci­jas ir gan­drīz pil­nī­gi no­mā­ku­šas, ra­dot uz­ska­tu, ka mums ir jā­no­pel­na žē­las­tī­ba un tais­nī­ba, šķi­ro­jot ēdie­nus un ie­vē­ro­jot līdz­īgas tra­dī­ci­jas. Ru­nā­jot par at­grie­ša­nos, ne­maz ne­ti­ka pie­mi­nē­ta ti­cī­ba, vie­nī­gi uz­svēr­ti šā­di gan­da­rī­ša­nas dar­bi, kas ti­ka pie­lī­dzi­nā­ti pil­nī­gai grēk­no­žē­lai.

Otr­kārt, šīs tra­dī­ci­jas ir ap­tum­šo­ju­šas Die­va pa­vē­les, jo tra­dī­ci­jas ti­ka pa­cel­tas augst­āk par Die­va bauš­ļiem. Ti­ka uz­ska­tīts, ka vi­sa kris­tie­tī­ba nav ne­kas vai­rāk, kā no­teik­tas svēt­ku die­nas, ri­tu­āli, ga­vē­ņi un pries­te­ru drā­nas. Šīs tra­dī­ci­jas pre­ten­dē­ja uz ga­rī­gas un pil­nī­gas dzī­ves go­du. Ta­jā pa­šā lai­kā Die­va pa­vē­ļu pil­dī­ša­na kat­ram pēc sa­va aici­nā­ju­ma ne­ti­ka go­dā­ta. Pro­ti, tas, ka tēvs audzi­na sa­vus pēc­nā­cē­jus, ka mā­te dzem­dē bēr­nus, ka val­dnieks rū­pē­jas par ko­pē­jo la­bu­mu, ti­ka uz­ska­tīts par pa­sau­lī­gu un ne­pil­nī­gu dar­bu, kas esot daudz zem­āks par di­ža­jām tra­dī­ci­jām. Šie mal­di ļo­ti mo­cī­ja diev­bi­jī­gos, ku­ri, bū­da­mi lau­lī­bā, val­dī­bā vai ci­tā lai­cī­gā ama­tā, ju­tās no­spies­ti sa­vas ne­pil­nī­gās dzī­ves dēļ. Vi­ņi ap­brī­no­ja mū­kus un ci­tus tam­lī­dzī­gos un mal­dī­gi uz­ska­tī­ja, ka tāds dzī­ves veids Die­vam ir vai­rāk pa­tī­kams.

Treš­kārt, tra­dī­ci­jas ļo­ti ap­grū­ti­nā­ja sirds­ap­zi­ņu, jo tās vi­sas ie­vē­rot ne­bi­ja ie­spē­jams, to­mēr cil­vē­ki uz­ska­tī­ja, ka to ie­vē­ro­ša­na ir ob­li­gā­ti ne­pie­cie­ša­ma. Ger­sons rak­sta, ka dau­dzi ir kri­tu­ši iz­mi­su­mā un da­ži pat iz­da­rī­ju­ši paš­nā­vī­bu, juz­da­mi, ka ne­spēj iz­pil­dīt tra­dī­ci­ju pra­sī­bas, bet ta­jā pa­šā lai­kā vi­ņi ne­dzir­dē­ja ne­ko par ti­cī­bas tais­nī­bu un žē­las­tī­bu. Ir re­dzams, ka sho­las­ti­ķi un te­olo­gi vai­ro tra­dī­ci­jas un mek­lē aiz­bil­di­nā­ju­mus, lai at­vieg­lo­tu sirds­ap­zi­ņu, to­mēr ne­spēj to mie­ri­nāt un tā vie­tā vēl vai­rāk ap­grū­ti­na sirds­ap­zi­ņu. Te­olo­gi un slu­di­nā­tā­ji ar šo tra­dī­ci­ju ap­ko­po­ša­nu bi­ja tā aiz­ņem­ti, ka tiem ne­at­li­ka lai­ka mek­lēt Rak­stos daudz ne­pie­cie­ša­mā­ko mā­cī­bu par ti­cī­bu, krus­tu, ce­rī­bu, pil­so­nis­kās ie­kār­tas cie­nī­gu­mu un ne­žē­lī­gi mo­cī­to sirds­ap­zi­ņu mie­ri­nā­ša­nu. Ger­sons un da­ži ci­ti te­olo­gi ir ļo­ti žē­lo­ju­šies, ka šo strī­du dēļ par tra­dī­ci­jām vi­ņu uz­ma­nī­ba tie­kot at­rau­ta no la­bā­kām mā­cī­bām. Arī Au­gus­tīns aiz­liedz ap­grū­ti­nāt cil­vē­ka sirds­ap­zi­ņu ar šā­dām tra­dī­ci­jām un prā­tī­gi pa­mā­ca Ja­nu­āri­ju (Epist. 119.), ka šā­das tra­dī­ci­jas, kā viņš ir tei­cis, ir jā­uz­ska­ta par ne­no­zī­mī­gām.

Tā­dēļ mūs nav jā­uz­ska­ta par tā­diem, kas šo jau­tā­ju­mu ap­lū­ko ātr­sir­dī­gi vai ar nai­du pret bīs­ka­piem, par ko da­ži mūs vel­tī­gi tur aiz­do­mās. Bi­ja ļo­ti ne­pie­cie­šams brī­di­nāt drau­dzes par šiem mal­diem, kas ra­du­šies no ne­pa­rei­zi sa­pras­tām tra­dī­ci­jām. Jo Evaņ­ģē­lijs pa­vēl drau­dzēs uz­tu­rēt mā­cī­bu par žē­las­tī­bu un ti­cī­bas tais­nī­bu, ko nav ie­spē­jams sa­prast, ja cil­vē­ki do­mā no­pel­nīt žē­las­tī­bu ar pa­šu iz­vē­lē­tām ie­ra­žām.

Tā­dēļ mū­su slu­di­nā­tā­ji ir mā­cī­ju­ši, ka ar cil­vē­ku tra­dī­ci­ju ie­vē­ro­ša­nu mēs ne­spē­jam no­pel­nīt žē­las­tī­bu jeb tikt tais­no­ti. Tā­dēļ mēs ne­uz­ska­tām šā­das tra­dī­ci­jas par ne­pie­cie­ša­mām. Mū­su mā­cī­tā­ji šeit pie­vie­no Rak­stu lie­cī­bu. Kris­tus aiz­stāv ap­us­tu­ļus, ku­ri neie­vē­ro­ja ie­ras­tās tra­dī­ci­jas (Mt. 15:3). Tas gan acīm­re­dzot ne­no­zī­mē, ka tās bū­tu ne­li­ku­mī­gas, bet ka ir ti­kai ne­no­zī­mī­gas un tām ir zi­nāms sa­kars ar baus­lī­bas šķīs­tī­ša­nās li­ku­mu. Ma­te­ja evaņ­ģē­li­jā 9. pan­tā Viņš sa­ka: “Vel­ti tie Ma­ni go­dā, slu­di­nā­da­mi mā­cī­bas, kas ir cil­vē­ku li­ku­mi.” Tā­dēļ Viņš ne­pra­sa ne­va­ja­dzī­gas ie­ra­žas. Ne­daudz vē­lāk Viņš pie­bilst: “Ne, kas mu­tē ie­iet, sa­gā­na cil­vē­ku.” Arī Pā­vils sa­ka: “Die­va val­stī­ba nav ēša­na un dzer­ša­na.” (Rom. 14:17) Un vēs­tu­le ko­lo­sie­šiem: “Lai ne­viens jūs ne­tie­sā ēdie­nu un dzē­rie­nu dēļ vai sa­ka­rā ar svēt­kiem, jaun­o mē­ne­si vai sa­ba­tu.” Tur­pat arī: “Ja nu jūs esat ar Kris­tu no­mi­ru­ši pa­sau­les pirm­spē­kiem, ko tad jūs, it kā vēl bū­da­mi pa­sau­lē, uz­ņe­ma­ties priekš­rak­stu jū­gu, cil­vē­ku bauš­ļus un mā­cī­bas, kā pie­mē­ram: tev ne­būs aiz­skart, tev ne­būs bau­dīt, tev ne­būs pie­skar­ties!” (Kol. 2:16–21) Pē­te­ris sa­ka: “Ko jūs ta­gad Die­vu kār­di­nāt, uz mā­cek­ļu kak­la lik­da­mi jū­gu, ko ne mū­su tē­vi, ne mēs ne­spē­jam pa­nest? Bet mēs ti­cam, ka ar Kun­ga Jē­zus žē­las­tī­bu tik­sim pes­tī­ti tā­pat kā vi­ņi.” (Ap. d.15:10) Šeit Pē­te­ris aiz­liedz ap­grū­ti­nāt sirds­ap­zi­ņas ar dau­dza­jām tra­dī­ci­jām, vai tās bū­tu no Mo­zus vai kā­da ci­ta. Un Pā­vils vēs­tu­lē Ti­mo­te­jam no­sauc ēdie­nu aiz­lie­gu­mus par dē­mo­nu mā­cī­bām, kas cī­nās ar Evaņ­ģē­li­ju un ie­di­bi­na un da­ra tā­dus dar­bus, lai caur tiem no­pel­nī­tu žē­las­tī­bu, itin kā bez tā­da kul­ta kris­tie­tī­ba ne­va­rē­tu pas­tā­vēt. (1. Tim.4:1–3)

Pre­ti­nie­ki pār­met, ka mēs at­me­tot dis­cip­lī­nu un mie­sas mēr­dē­ša­nu līdz­īgi kā Jo­vi­āns. Mū­su rak­stos gan at­klā­jas kas cits. Mēs vien­mēr esam mā­cī­ju­ši par krus­tu un to, ka kris­tie­šiem ir jā­pa­nes cie­ša­nas. Tā ir pa­tie­sa, no­piet­na un ne­lie­ku­ļo­ta mie­sas no­nā­vē­ša­na, ka pie­dzī­vo­jam da­žā­das cie­ša­nas un tie­kam krus­tā sis­ti līdz ar Kris­tu.

Tur­klāt mēs mā­cām, ka kat­ram kris­tie­tim va­jag sa­vu mie­su sa­val­dīt un to ar dar­bu tā vin­gri­nāt un kal­pi­nāt, lai ne­gau­sī­ba un bez­dar­bī­ba ne­ve­di­nā­tu grē­kot, bet ne tā­dēļ, lai ar tā­diem dar­biem no­pel­nī­tu žē­las­tī­bu un gan­da­rī­tu par grē­kiem. Un uz tā­du mie­sī­gu sa­val­dī­bu vien­mēr ir jā­sku­bi­na ne vien pa re­tam un at­se­viš­ķās die­nās, bet kā Kris­tus sa­ka: “Sar­gai­ties, ka jū­su sir­dis ne­top ap­grū­ti­nā­tas.” (Lk.21:34) Tā­pat: “Šī dē­mo­nu su­ga neiz­iet ci­tā­di kā vien ar lūg­ša­nas un ga­vē­ša­nas pa­lī­dzī­bu.” (Mt. 17:21) Un Pā­vils sa­ka: “Es no­rū­du un kal­pi­nu sa­vu mie­su, lai, ci­tiem slu­di­nā­dams, ne­kļū­tu at­me­tams.” (1. Kor. 9:27) Šeit viņš skaid­ri rā­da, ka kal­pi­na sa­vu mie­su ne tā­dēļ, lai caur tā­du sa­val­dī­bu no­pel­nī­tu grē­ku pie­do­ša­nu, bet lai mie­sa bū­tu pa­klau­sī­ga un de­rī­ga ga­rī­gām lie­tām un lai da­rī­tu dar­bu sa­ska­ņā ar sa­vu aici­nā­ju­mu. Tā­tad mēs ne­at­me­tam pa­šu ga­vē­ni, bet tra­dī­ci­jas, kas ap­grū­ti­na sirds­ap­zi­ņu un pra­sa ie­vē­rot no­teik­tas die­nas un ēdie­nus, itin kā šā­di dar­bi bū­tu sva­rīgs diev­kal­po­jums.

To­mēr mēs sa­gla­bā­jam dau­dzas tra­dī­ci­jas, ku­ras mēs ie­vē­ro­jam, lai sa­gla­bā­tu la­bo baz­nī­cas ie­di­bi­nā­to kār­tī­bu, pie­mē­ram, Svē­to Rak­stu la­sī­ju­mu rin­du diev­kal­po­ju­mos un no­teik­tas svēt­ku die­nas. Mēs pa­mā­cām ļau­dis, ka šā­das ie­ra­žas ne­pa­nāk tais­nī­bu Die­va priekš­ā un ka tas nav grēks, ja tās bez pie­dau­zī­bas at­met. Šā­da brī­vī­ba cil­vē­ku ie­di­bi­nā­tos ri­tu­ālos ne­bi­ja sve­ša arī baz­nī­cas tē­viem. Tā aus­tru­mu baz­nī­cā Liel­die­nas svi­nē­ja ci­tā lai­kā ne­kā Ro­mā, un, kad ag­rāk šīs at­šķi­rī­bas dēļ ro­mie­ši ap­sū­dzē­ja aus­tru­mu baz­nī­cu šķel­tnie­cī­bā, tad tie vi­ņiem aiz­rā­dī­ja, ka tā­dām ie­ra­žām vi­sur nav jā­būt līdz­īgām. Un Ire­nejs sa­ka: “At­šķi­rī­bas ga­vē­ņu die­nās neiz­pos­ta ti­cī­bas vie­nī­bu.” Tā­pat pā­vests Gre­go­rijs (Dec­re­tum Gra­ti­ani, dist. 12.) no­rā­da, ka tā­das at­šķi­rī­bas ne­šķeļ baz­nī­cas vie­nī­bu. Un Ka­si­do­ra His­to­ri­a tri­par­ti­a lib. 9 mi­nē­ti dau­dzi at­šķi­rī­gu ri­tu­ālu pie­mē­ri un teik­ti šā­di vār­di: “Ap­us­tu­ļu no­doms nav bi­jis no­teikt svēt­ku die­nas, bet slu­di­nāt la­bu sa­ska­ņu un diev­bi­jī­bu.”

XXVII AR­TI­KULS
Par mū­ku so­lī­ju­miem

Ko mums mā­ca par mū­ku so­lī­ju­miem, la­bāk sa­pra­tī­sim, ja at­ce­rē­si­mies, kāds stā­vok­lis bi­ja klos­te­ros un cik ta­jos daudz ik die­nu ti­ka pār­kāp­ti ka­no­ni. Au­gus­tī­na lai­kā klos­te­ri bi­ja brī­vas brā­ļu sa­vie­nī­bas. Vē­lāk vi­sur iz­vir­tu­šās dis­cip­lī­nas dēļ ti­ka iz­do­mā­ti so­lī­ju­mi, lai ar tā­du iz­gud­ro­tu cie­tu­mu at­jau­no­tu dis­cip­lī­nu.

Ar lai­ku so­lī­ju­miem ti­ka pie­vie­no­ti vēl dau­dzi ci­ti no­tei­ku­mi. Un pirms li­ku­mī­gā ve­cu­ma sa­snieg­ša­nas pre­tē­ji baz­nī­cas ka­no­niem tā­di val­gi ti­ka uz­lik­ti dau­dziem.

Dau­dzi mū­ku kār­tā ir ie­kļu­vu­ši aiz pār­pra­tu­ma, jo, ja arī vi­ņi bi­ja at­bil­sto­ša­jā ve­cu­mā, tad tiem to­mēr pie­trū­ka spē­ju no­vēr­tēt sa­vus spē­kus. Kas bi­ja ie­pi­nu­šies ša­jā tīk­lā, tos spie­da ar va­ru pa­likt, lai gan da­ži sa­ska­ņā ar ka­no­niem va­rē­tu tikt at­brī­vo­ti. Un jau­na­vu klos­te­ros tas no­ti­ka vēl bie­žāk ne­kā mū­ku klos­te­ros, lai gan vā­jā­kais dzi­mums ta­ču bū­tu vai­rāk jā­sau­dzē. Šī bar­dzī­ba jau pirms mū­su lai­ka ne­pa­ti­ka dau­dziem kriet­niem vī­riem, kad vi­ņi re­dzē­ja mei­te­nes un pus­audžus ie­grūs­tus klos­te­ros ti­kai uz­tu­ra dēļ. Vi­ņi re­dzē­ja šīs rī­cī­bas ne­lai­mī­gās se­kas un to, kā­da pie­dau­zī­ba tā­dēļ ra­dās, kā­dus val­gus tā uz­me­ta sirds­ap­zi­ņai. Vi­ņus ap­bē­di­nā­ja, ka lie­tās ar tik bīs­ta­mām se­kām baz­nī­cas ka­no­nu au­to­ri­tā­te tiek pil­nī­gi neie­vē­ro­ta un ni­ci­nā­ta. Pie šiem ļau­nu­miem vēl klāt nā­ca ap­la­ma ie­do­ma par so­lī­ju­miem, tā, kā vi­siem sen ir zi­nāms, nav pa­ti­ku­si arī tiem mū­kiem, ku­ri bi­ja maz­liet sa­prā­tī­gā­ki. Ti­ka ap­gal­vots, ka mū­ku so­lī­ju­mi esot līdz­īgi Kris­tī­bai, ka ar šo dzī­ves kār­tu iz­pel­no­ties grē­ku pie­do­ša­nu un tais­no­ša­nu Die­va priekš­ā. Jā, ti­ka pat uz­ska­tīts, ka mū­ku dzī­ve ne ti­kai no­pel­na tais­nī­bu Die­va priekš­ā, bet vēl vai­rāk – ka tā at­bilst ne ti­kai Die­va priekš­rak­stiem, bet arī tā sau­kta­jiem evaņ­ģē­lis­ka­jiem pa­do­miem.

Tā­dē­jā­di vi­ņi grib pār­lie­ci­nāt, ka mū­ku dzī­ve esot daudz kas pā­rāks par Kris­tī­bu un ka ar mū­ka dzī­vi var iz­pel­nī­ties vai­rāk ne­kā val­dī­bas vī­ri, mā­cī­tā­ji un tiem līdz­īgi, ku­ri pil­da sa­vu ama­tu pēc Die­va pa­vē­les, ne­vis pēc sa­gud­ro­tiem re­li­ģis­kiem ie­ska­tiem. Ne­ko no tā ne­viens no­liegt ne­var, jo tas ir at­ro­dams vi­ņu pa­šu grā­ma­tās.

Kas tad ar klos­te­riem vē­lāk ir no­ti­cis? Kād­reiz tur bi­ja svē­tās li­te­ra­tū­ras un ci­tu baz­nī­cai de­rī­gu zi­nāt­ņu sko­las, no ku­rie­nes ti­ka iz­rau­dzī­ti mā­cī­tā­ji un bīs­ka­pi. Ta­gad tas ir ci­tā­di. Pa­tie­si nav vērts at­stās­tīt vi­siem zi­nā­mo. Kād­reiz klos­te­ros sa­nā­ca, lai mā­cī­tos, ta­gad ir iz­do­māts, ka šis dzī­ves­veids ie­kār­tots, lai iz­pel­nī­tos žē­las­tī­bu un tais­nī­bu, jā, pat tiek ap­gal­vots, ka tas ir pil­nī­bas stā­vok­lis un ir pā­rāks par vi­siem ci­tiem Die­va ie­di­bi­nā­tiem dzī­ves­vei­diem. To pie­mi­nam ne kā nai­dī­gu pār­spī­lē­ju­mu, bet lai la­bāk ša­jā jau­tā­ju­mā va­rē­tu sa­prast mū­su mā­cī­bu.

Pirm­kārt, par tiem, ku­ri no­slēdz lau­lī­bu, mā­cām, ka vi­siem, ku­ri nav pie­mē­ro­ti ce­li­bā­tam, ir at­ļauts no­slēgt lau­lī­bu, tā­pēc ka mū­ku so­lī­ju­mi ne­var at­celt Die­va ie­di­bi­nā­to kār­tī­bu un pa­vē­li. Bet Die­va pa­vē­le ir šī: “Bet ne­tik­lī­bas no­vēr­ša­nas la­bā lai kat­ram ir sa­va sie­va un kat­rai sie­vai savs vīrs.” (1. Kor. 7:2) Ne ti­kai Die­va pa­vē­le, bet arī Die­va ie­di­bi­nā­tā ra­dī­bas kār­tī­ba vir­za uz lau­lī­bu tos, ku­rus Dievs nav iz­ņē­mu­ma kār­tā iz­re­dzē­jis ce­li­bā­tam. Tas ir sa­ska­ņā ar Vār­du: “Nav la­bi cil­vē­kam būt vie­nam.” (1. Moz. 2:18) Tā­tad tie, ku­ri pa­klau­sa šai Die­va pa­vē­lei un ie­di­bi­nā­ta­jai kār­tī­bai, ne­grē­ko.

Ko va­ram ie­bilst? Lai kāds cil­vē­ku īpa­šos so­lī­ju­mus cil­di­na, cik vien grib, tie to­mēr ne­at­ceļ Die­va pa­vē­li. Ro­mas baz­nī­cas ka­no­ni mā­ca, ka jeb­kā­dam so­lī­ju­mam stāv pār­i augst­ākā tie­sī­bas. Cik tad daudz ma­zāk šā­di so­lī­ju­mi ie­spēj pret Die­va pa­vē­lēm!

Ja ne­pa­stā­vē­tu ne­kā­di ie­mes­li, kā­dēļ so­lī­ju­mu sais­tī­ba va­rē­tu tikt gro­zī­ta, tad arī Ro­mas pā­ves­ti ne­kad ne­spē­tu at­brī­vot no so­lī­ju­miem. Un, ja tie­šām nav at­ļauts at­celt cil­vē­ku sais­tī­bas, cik gan daudz vai­rāk tas at­tie­cas uz Die­va li­ku­miem! To­mēr Ro­mas pā­ves­ti ir tāl­re­dzī­gi sprie­du­ši, ka sa­ka­rā ar šo so­lī­ju­mu sais­tī­bām ir jā­ievē­ro tais­nī­gums un mē­re­nī­ba. Tā­pēc la­sām, ka vi­ņi bie­ži ir at­sva­bi­nā­ju­ši no so­lī­ju­miem. Kat­rā zi­ņā vi­siem ir zi­nāms ga­dī­jums ar Ara­go­nas ķē­ni­ņu, kas ti­ka at­saukts no klos­te­ra, un arī mūs­die­nās ne­trūkst tā­du pie­mē­ru. 

Tā­lāk, kā­pēc mū­su pre­ti­nie­ki pār­spī­lē so­lī­ju­ma sais­tī­bas vai ie­tek­mi, bet tai pa­šā lai­kā klu­sē par pa­šu so­lī­ju­ma bū­tī­bu, pro­ti, ka tas ir pie­ļauts ti­kai kā ie­spē­ja un tam jā­būt brīv­prā­tī­gam, pēc pa­ša ie­ros­mes un pār­do­mā­ti pie­ņem­tam? Tas ta­ču nav ne­kāds no­slē­pums, ka mū­žī­gā šķīs­tī­ba nav cil­vē­kam pa spē­kam. Un cik maz ir to, kas de­vu­ši so­lī­ju­mu pēc pa­ša ie­ros­mes un brīv­prā­tī­gi! Mei­te­nes un pus­audži tiek pie­ru­nā­ti, daž­reiz pat pie­spies­ti dot so­lī­ju­mu pirms vi­ņi spēj par to spriest. Tā­pēc nav pa­rei­zi tik ne­lo­kā­mi pas­tā­vēt uz so­lī­ju­ma sais­tī­bām, un vi­siem ir jā­at­zīst, ka tas, kas ir so­līts bez pa­ša ie­ros­mes, pie­spies­ti vai ne­ap­do­mī­gi, – ir pret so­lī­ju­ma bū­tī­bu.

Lie­lā­kā da­ļa baz­nī­cas ka­no­nu at­ceļ so­lī­ju­mus, kas do­ti pirms 15. dzī­vī­bas ga­da, tā­pēc ka pirms šā ve­cu­ma, kā ir re­dzams, nav tik daudz iz­prat­nes, lai va­rē­tu lemt par vi­su sa­vu mū­žu. Cits baz­nī­cas li­kums, kas vai­rāk pie­kāp­jas cil­vē­ka ne­spē­ka priekš­ā, pie­liek klāt vēl kā­dus ga­dus, pro­ti, aiz­liedz pirms 18. mū­ža ga­da uz­ņem­ties so­lī­ju­mus. Ku­ram no abiem lai pa­klau­sām? Lie­lā­kai da­ļai ir aiz­bil­di­nā­jums, kā­pēc tie ir at­stā­ju­ši klos­te­rus: pirms šā ve­cu­ma do­tais so­lī­jums.

Bei­dzot, kaut arī mū­ka so­lī­ju­mu pār­kāp­ša­na va­rē­tu tikt no­so­dī­ta, to­mēr nav sa­pro­ta­ma ie­mes­la, kā­dēļ tā­du per­so­nu lau­lī­ba bū­tu šķi­ra­ma, jo Au­gus­tīns (27. quaest. I. cap. Nup­ti­arum) no­rai­da šķir­ša­nas va­ja­dzī­bu, un vi­ņam baz­nī­cā ir lie­la ie­vē­rī­ba, pat ja ci­ti vē­lāk ir sprie­du­ši ci­tā­di.

Lai gan ir re­dzams, ka Die­va pa­vē­le lau­lā­ties dau­dzus at­brī­vo no mū­ku so­lī­ju­miem, tad to­mēr mēs mi­nam vēl ci­tu ap­svē­ru­mu, pie­rā­dot, cik tuk­ši ir mū­ku so­lī­ju­mi: tie ir ne­de­rī­gi kā jeb­ku­ra diev­kal­po­ša­na, kas ir cil­vē­ku ie­rī­ko­ta bez Die­va pa­vē­les un iz­rau­dzī­ta žē­las­tī­bas ie­gū­ša­nai, tā ir pat bez­die­vī­ga, kā Kris­tus sa­ka: “Bet vel­ti tie Ma­ni go­dā, slu­di­nā­da­mi mā­cī­bas, kas ir cil­vē­ku li­ku­mi.” (Mt. 15:9) Arī Pā­vils vi­sur mā­ca, ka tais­nošana nav mek­lē­ja­ma ie­kār­to­ju­mos un kul­tos, kas ir cil­vē­ku iz­do­mā­ti, bet gan ti­cī­ga­jiem pa­nā­ka­ma vie­nī­gi caur ti­cī­bu, ka Dievs vi­ņus pie­ņem žē­las­tī­bā Kris­tus dēļ.

Bet mū­ki mā­ca, ka vi­ņu re­li­ģis­kās iz­da­rī­bas sniedz gan­da­rī­ju­mu par grē­kiem, pel­na žē­las­tī­bu un tais­no­ša­nu. Kas cits tas ir, ja ne Kris­tus go­da lau­pī­ša­na un ti­cī­bas tais­no­ša­nas ap­tum­šo­ša­na un no­lieg­ša­na? Tā­tad no tā se­ci­nāms, ka vi­si šie mū­ku so­lī­ju­mi bi­ju­ši bez­die­vīgs kults, lūk, tā­dēļ arī ne­de­rī­gi. Pa­tie­si, bez­die­vīgs un pret Die­va pa­vē­li dots so­lī­jums nav spē­kā! Un ne­kā­dā zi­ņā, kā to sa­ka arī ka­no­ni, ar so­lī­ju­mu ne­drīkst pie­sais­tīt cil­vē­ku pie ne­tais­nī­bas.

Pā­vils  sa­ka: “Jūs esat šķir­ti no Kris­tus, ja jūs baus­lī­bā gri­bat tapt tais­no­ti, jūs esat žē­las­tī­bu pa­zau­dē­ju­ši.” (Gal. 5:4) Tie­šām, tie, ku­ri caur mū­ka so­lī­ju­mu grib tikt tais­no­ti, tiek šķir­ti no Kris­tus un at­krīt no Vi­ņa žē­las­tī­bas. Jo arī tie, ku­ri mū­ku so­lī­ju­miem pie­šķir tais­no­jo­šu spē­ku, pie­šķir to pa­šu dar­biem, lai gan pa­tie­sī­bā šis gods pie­der vie­nī­gi Kris­tum.

Kat­rā zi­ņā ne­var no­liegt, ka mū­ki ir mā­cī­ju­ši tais­no­ša­nas un grē­ku pie­do­ša­nas ie­gū­ša­nu ar so­lī­ju­miem un mū­ku dzī­ves ie­vē­ro­ša­nu, jā, pat iz­do­mā­ju­ši vēl ap­la­mā­kas lie­tas: ir ap­gal­vo­ju­ši, ka spēj ci­tiem pa­ta­pi­nāt sa­vus dar­bus. Ja kas nu gri­bē­tu to vi­su nai­da dēļ dau­dzi­nāt, cik gan daudz lie­cī­bu va­rē­tu sa­vākt, par ko kauns ir paš­iem mū­kiem! Tur­klāt vi­ņi ie­stās­tī­ju­ši ļau­dīm, ka vi­ņu re­li­ģis­kās iz­da­rī­bas esot kris­tie­šu pil­nī­bas stā­vok­lis. Vai tad tas ne­no­zī­mē pie­šķirt dar­biem tais­no­ša­nas spē­ku? Tā baz­nī­cā ir lie­la ap­grē­cī­ba, ka tau­tai tiek pie­dā­vāts kā ne­ap­strī­dams tāds kults, kas to­mēr ir cil­vē­ku iz­do­māts, bez Die­va pa­vē­les, un vēl tiek mā­cīts, ka šāds kults tais­no cil­vē­kus. Ti­cī­bas tais­nī­ba, par ko vis­vai­rāk va­ja­dzē­tu stās­tīt baz­nī­cā, tiek ap­tum­šo­ta, kad šīs ap­brī­no­ja­mās “eņ­ģe­ļu re­li­ģi­jas”, na­ba­dzī­bas un pa­ze­mī­bas lie­ku­ļo­ša­na un ce­li­bāts ap­mā­na ļau­žu acis.

Tur­klāt, kad ļau­dis dzird, ka vie­nī­gi mū­ki at­ro­das pil­nī­bas stā­vok­lī, tiek ap­tum­šo­tas Die­va pa­vē­les un pa­tie­sais diev­kal­po­jums. Tie­šām, kris­tī­gā pil­nī­ba ir: no sirds bī­ties Die­vu un vien­mēr at­kal uz­ņemt se­vī stip­ru ti­cī­bu un dro­ši ti­cēt, ka Kris­tus dēļ mums ir žēl­sir­dīgs Dievs, no Die­va iz­lūg­ties un sa­ska­ņā ar mū­su aici­nā­ju­mu arī gai­dīt pa­lī­dzī­bu it vi­sās kār­to­ja­mās lie­tās, vien­lai­kus ap­zi­nī­gi vei­cot la­bus dar­bus gan ār­pus drau­dzes, gan arī kal­po­jot sa­vā aici­nā­ju­mā. Ša­jās lie­tās ir pa­tie­sā pil­nī­ba un īs­tais diev­kal­po­jums, ne­vis ce­li­bā­tā, uba­go­ša­nā vai uba­ga skran­dās. No šīs mū­ku dzī­ves ne­pa­tie­sās sla­vi­nā­ša­nas tau­ta ie­gūst daudz kai­tī­gu un ap­la­mu do­mu. Ja dzird, ka ce­li­bāts bez mē­ra tiek sla­vēts, tad lau­lī­bā jā­dzī­vo ar sirds­ap­zi­ņas ap­grū­ti­nā­ju­mu. Ja dzird, ka vie­nī­gi uba­gi ir pil­nī­gi, tad ar ap­grū­ti­nā­tu sirds­ap­zi­ņu jā­pār­val­da īpa­šums un jā­veic saim­nie­cis­ki da­rī­ju­mi. Tie dzird, ka Evaņ­ģē­lijs ti­kai mu­di­na ne­mek­lēt at­rie­bī­bu, tā­dēļ da­ži per­so­nis­ka­jā dzī­vē ne­bai­dās at­rieb­ties, jo at­tu­rē­ties no at­mak­sas vi­ņiem ir ti­kai evaņ­ģē­lisks pa­doms, ne pa­vē­le. Ci­ti sa­vu­kārt vēl vai­rāk mal­dās, no­vēr­tē­da­mi vi­sus pār­val­des ie­stā­žu ama­tus un vi­sus lai­cī­gos sa­bied­ris­kos pie­nā­ku­mus kā kris­tie­šiem ne­pie­die­nī­gus.

Ir la­sīts par ga­dī­ju­miem, kad cil­vē­ki, pa­mez­da­mi lau­lī­bu, pa­mez­da­mi valsts pār­val­des ama­tu, se­vi ie­slē­gu­ši klos­te­ros. To vi­ņi no­sau­ca par bēg­ša­nu no pa­sau­les un cen­ša­nos pēc svē­tas dzī­ves, ar ko ie­gūt Die­va lab­vē­lī­bu, bet ne­re­dzē­ja, ka Die­vam ir jā­kal­po tā­dos uz­de­vu­mos, kā­dus Viņš pats uz­ti­cē­jis, ne­vis cil­vē­ku iz­gud­ro­tos ie­kār­to­ju­mos. Ti­kai tas ir labs un pil­nīgs dzī­ves­veids, kas ir Die­va pa­vē­lēts. Par šīm lie­tām ir ne­pie­cie­šams cil­vē­kiem at­gā­di­nāt.

Jau ag­rāk Ger­sons ir no­so­dī­jis mū­ku mal­dus par pil­nī­bu un tā ap­lie­ci­nā­jis, ka at­zīt mū­ku dzī­vi par pil­nī­bas stā­vok­li vi­ņa lai­kā bi­ja ne­dzir­dēts jau­nums.

Tik daudz bez­die­vī­gu mal­du mā­cī­bu ie­tverts mū­ku so­lī­ju­mos: ka tie tais­no, ka tie ir kris­tī­gā pil­nī­ba, ka mū­ki pie­pil­da Evaņ­ģē­li­ja pa­do­mus un Die­va li­ku­mus, ka la­bie dar­bi vi­ņiem ir kas vai­rāk ne­kā ne­pie­cie­šams. Tā kā tas viss ir mal­di un tuk­šī­ba, tad tas pa­da­ra mū­ku so­lī­ju­mus vel­tī­gus un ne­de­rī­gus.

XXVIII AR­TI­KULS
Par baz­nī­cas va­ru

Daudz strī­du ir bi­jis par bīs­ka­pu va­ru, ku­ros da­ži no­žē­lo­ja­mā kār­tā bi­ja sa­jau­ku­ši “baz­nī­cas va­ru ar zo­be­na va­ru”. Šī sa­jauk­ša­na ir iz­rai­sī­ju­si lie­lus ka­rus un ne­mie­rus, kad pā­ves­ti, le­po­jo­ties ar At­slē­gu va­ru, ne ti­kai ie­vie­su­ši jaun­us kul­tus un ap­grū­ti­nā­ju­ši sirds­ap­zi­ņas ar [Ab­so­lū­ci­jas] aiz­tu­rē­ša­nas tie­sī­bām un nik­nām eks­ko­mu­ni­kā­ci­jām, bet arī cen­tu­šies gro­zīt ko pa­sau­les val­dī­bās un at­ņemt im­pe­ra­to­ram im­pē­ri­ju. Tā­das ne­gan­tī­bas baz­nī­cā jau ag­rāk ir no­so­dī­ju­ši diev­bi­jī­gi un iz­glī­to­ti cil­vē­ki. Tā­dēļ mums, te­olo­giem, lai mie­ri­nā­tu cil­vē­ku sirds­ap­zi­ņas, ir jā­pa­rā­da at­šķi­rī­ba starp baz­nī­cas va­ru un zo­be­na va­ru, un tā­dēļ mēs esam mā­cī­ju­ši par tām abām, ka Die­va pa­vē­les dēļ tās abas ir jā­cie­na un jā­tur go­dā kā Die­va lie­lā­kās dā­va­nas virs ze­mes.

Bet mū­su pār­lie­cī­ba ir šā­da: At­slē­gu va­ra jeb bīs­ka­pu va­ra sa­ska­ņā ar Evaņ­ģē­li­ju ir va­ra jeb Die­va pa­vē­le – slu­di­nāt Evaņ­ģē­li­ju, pie­dot un pa­tu­rēt grē­kus un pār­val­dīt sak­ra­men­tus. Jo ar šo pa­vē­li Kris­tus ir iz­sū­tī­jis ap­us­tu­ļus: “Kā Tēvs Ma­ni sū­tī­jis, tā Es jūs sū­tu.. Ņe­miet Svē­to Ga­ru! Kam jūs grē­kus pie­do­sit, tiem tie būs pie­do­ti, kam jūs tos pa­tu­rē­sit, tiem tie pa­liks.” (Jņ. 20:21–23) Un: “Ei­ta pa vi­su pa­sau­li un pa­slu­di­niet Evaņ­ģē­li­ju vi­sai ra­dī­bai.” (Mk. 16:15)

Šī va­ra at­tie­cas ti­kai uz Die­va vār­da slu­di­nā­ša­nu un sak­ra­men­tu pa­snieg­ša­nu dau­dziem vai vie­nam – sa­ska­ņā ar aici­nā­ju­mu. Jo šeit tiek snieg­tas ne­vis lai­cī­gas, bet mū­žī­gas lie­tas: mū­žī­gā tais­nī­ba, Svē­tais Gars un mū­žī­gā dzī­vī­ba. Ne­kas no tā ne­var no­tikt ci­tā­di – kā ti­kai caur Vār­da un sak­ra­men­tu pār­val­dī­ša­nu, kā sa­ka Pā­vils: “Tas [Kris­tus Evaņ­ģē­lijs] ir Die­va spēks par pes­tī­ša­nu ik­vie­nam, kas tic.” (Rom. 1:16) Un, tā kā baz­nī­cas va­ra sniedz mū­žī­gas man­tas un dar­bo­jas ti­kai caur Vār­da slu­di­nā­ša­nu, tad tā neie­jau­cas lai­cī­ga­jā val­dī­ša­na; glu­ži tā­pat kā dzie­dā­ša­nas māk­sla ne­kā­di neie­jau­cas val­dī­bas lie­tās. Tas ir tā­pēc, ka lai­cī­gā valsts no­dar­bo­jas ar pa­vi­sam ci­tām lie­tām ne­kā Evaņ­ģē­lijs. Val­dī­ba sar­gā ne­vis dvē­se­les, bet mie­su un lai­cī­gās lie­tas pret var­dar­bī­bu un sa­val­da cil­vē­kus ar zo­be­nu un mie­sas so­diem, lai uz­tu­rē­tu pil­so­nis­ko tais­nī­gu­mu un mie­ru.

Tā­pēc ne­drīkst sa­jaukt baz­nī­cas va­ru un lai­cī­go va­ru. Baz­nī­cas va­rai ir savs uz­de­vums: mā­cīt Evaņ­ģē­li­ju un pār­val­dīt sak­ra­men­tus. Tā neie­jau­cas sve­šā ama­tā, ne­gro­za pa­sau­les valsts va­ras, ne­at­ceļ val­dī­bu li­ku­mus, ne­at­ceļ lai­cī­go pa­klau­sī­bu, ne­ka­vē tie­sis­kus lē­mu­mus da­žā­dos pil­so­nis­kos ie­kār­to­ju­mos un lī­gu­mos, ne­dik­tē priekš­ā val­dī­bām li­ku­mus at­tie­cī­bā uz valsts pār­val­des for­mu, kā Kris­tus sa­ka: “Ma­na val­stī­ba nav no šīs pa­sau­les.” (Jņ. 18:36) Tā­pat: “Kas Ma­ni ie­cē­lis jums par ties­ne­si vai man­tas da­lī­tā­ju?” (Lk. 12:14) Un Pā­vils sa­ka: “Mū­su pie­de­rī­ba ir De­be­sīs.” (Fil. 3:20) Un: “Mū­su cī­ņas ie­ro­či nav mie­sī­gi, bet spē­cī­gi Die­va priekš­ā cie­tok­šņu no­ār­dī­ša­nai.., kas pa­ce­ļas pret Die­va at­zi­ņu.” (2. Kor. 10:4–5)

Tā­dā vei­dā mēs iz­šķi­ram vie­nas un ot­ras va­ras pie­nā­ku­mus un pa­vē­lam kā vie­nu, tā ot­ru tu­rēt go­dā un at­zīt, ka abas ir Die­va dā­va­nas un svē­tī­bas.

Ja nu bīs­ka­piem pie­der arī lai­cī­gā va­ra, tad tā vi­ņiem ne­pie­der kā bīs­ka­piem pēc Evaņ­ģē­li­ja pa­vē­les, bet pēc cil­vē­ku li­ku­miem, val­dnie­ku un ķei­za­ru do­ta – vi­ņu lai­cī­go īpa­šu­mu pār­val­dī­ša­nai. Bet tās to­mēr ir pa­vi­sam ci­tas fun­kci­jas ne­kā Evaņ­ģē­li­ja slu­di­nā­ša­na.

Tā­tad – kad tiek spriests par bīs­ka­pu tie­sis­ko va­ru, tad va­jag iz­šķirt vi­ņu lai­cī­go va­ru un vi­ņu baz­nī­cas va­ru. Tā­dē­jā­di sa­ska­ņā ar Evaņ­ģē­li­ju vai, kā sa­ka, pēc die­viš­ķām tie­sī­bām šī va­ra pie­der bīs­ka­piem kā bīs­ka­piem, tas ir, kā tā­diem, ku­riem uz­ti­cē­ta Vār­da un sak­ra­men­tu pār­val­dī­ša­na: pie­dot grē­kus, no­rai­dīt Evaņ­ģē­li­jam pre­tru­nī­gu mā­cī­bu un iz­slēgt no baz­nī­cas ko­pī­bas ne cil­vē­cis­ka­jā spē­kā, bet vie­nī­gi ar Vār­du tos bez­die­vī­gos, ku­ru bez­die­vī­ba zi­nā­ma. Šais lie­tās die­viš­ķo tie­sī­bu dēļ drau­dzēm ir ne­pie­cie­šams vi­ņiem pa­klau­sīt; tas ir sa­ska­ņā ar Kris­tus vār­diem: “Kas jūs klau­sa, tas klau­sa Ma­ni.” (Lk. 10:16) Bet, ja vi­ņi ko mā­ca vai pa­vēl pret Evaņ­ģē­li­ju, tad drau­dzēm ir Die­va pa­vē­le, kas aiz­liedz tiem pa­klau­sīt: “Sar­gai­ties no vil­tus pra­viešiem!” (Mt. 7:15) “Bet, ja arī mēs vai kāds eņ­ģe­lis no De­be­sīm jums slu­di­nā­tu ci­tu Evaņ­ģē­li­ju ne­kā to, ko esam jums pa­slu­di­nā­ju­ši,  lāsts pār to!” (Gal. 1:8) “Jo mēs ne­kā ne­spē­jam pret pa­tie­sī­bu, bet ti­kai par pa­tie­sī­bu.” (2. Kor. 13:8) Un at­kal: “Tā­dēļ es jums to rak­stu.. pēc tās piln­va­ras, ko Tas Kungs man de­vis ti­cī­bas stip­ri­nā­ša­nai un ne pos­tī­ša­nai.” (2. Kor. 13:10) Tā­pat pa­vēl arī ka­no­ni Par pries­te­riem un Par avīm. Un Au­gus­tīns vēs­tu­lē pret Petuliānu  rak­sta: “Nav jā­se­ko un jā­klau­sa arī ka­to­lis­ka­jiem bīs­ka­piem, ja tie mal­dās vai ko mā­ca pret ka­no­nis­ka­jiem Die­va Rak­stiem.”

Ja bīs­ka­piem ir vēl kā­da ci­ta va­ra vai no­teik­ša­na kā­dos zi­nā­mos ga­dī­ju­mos, pie­mē­ram, par lau­lī­bu vai des­mi­to tiesu  u.tml., tad tas ir pēc cil­vē­ku li­ku­miem. Un ja šajos ga­dī­ju­mos bīs­ka­pi kļūst no­lai­dī­gi, tad val­dnie­ku pie­nā­kums ir, pat ja vi­ņi to ne­vē­las, – iz­spriest tie­su sa­viem pa­vals­tnie­kiem, lai uz­tu­rē­tu mie­ru val­stī.

Tur­klāt tiek dis­ku­tēts arī par to, vai bīs­ka­piem jeb mā­cī­tā­jiem ir tie­sī­bas ie­viest baz­nī­cas ce­re­mo­ni­jas un li­ku­mus par ēdie­niem, svēt­ku die­nām, par kal­po­tā­ju vai ga­rīdz­nie­cī­bas ama­ta pa­kā­pēm u.tml. Tie, ku­ri pie­dē­vē bīs­ka­piem šīs tie­sī­bas, at­sau­cas uz Rak­stu lie­cī­bu: “Vēl daudz kas Man jums sa­kāms, bet jūs to ta­gad vēl ne­spē­jat nest. Bet, kad nāks Viņš, Pa­tie­sī­bas Gars, Tas jūs va­dīs vi­sā pa­tie­sī­bā.” (Jņ. 16:12–13) Tie at­sau­cas arī uz ap­us­tu­ļu pie­mē­ru, ka tie aiz­lie­gu­ši bau­dīt no­žņaug­tus dzīv­nie­kus un asi­nis (Ap. d. 15:20). Tie no­rā­da uz sa­ba­ta pār­cel­ša­nu uz Tā Kun­ga die­nu [svēt­die­nu], kas, šķie­ta­mi ir pret De­ka­lo­gu. Vis­vai­rāk vi­ņi dau­dzi­na šo pie­mē­ru par sa­ba­ta pār­cel­ša­nu. Tik lie­la esot baz­nī­cas va­ra, ka tā va­rē­ju­si ko no­teikt pār De­ka­lo­ga baus­li!

No sa­vas pus­es mēs mā­cām, ka bīs­ka­piem, kā jau ie­priekš sa­cīts, šai jau­tā­ju­mā nav ne­kā­das va­ras kaut ko no­teikt, kas bū­tu pret Evaņ­ģē­li­ju. To pa­šu at­zīst arī ka­no­ni (Dist. 9) . Bet tas ir pre­tē­ji Svē­ta­jiem Rak­stiem – ie­viest tra­dī­ci­jas un pie­pra­sīt to ie­vē­ro­ša­nu, lai ar to gan­da­rī­tu par grē­kiem vai iz­pel­nī­tos žē­las­tī­bu un tais­no­ša­nu. Kat­rā zi­ņā tas lau­pa Kris­tus no­pel­na go­du, kad ar šā­du tra­dī­ci­ju ie­vē­ro­ša­nu mēs do­mā­jam sev pel­nīt tais­no­ša­nu. Ir skaidrs, ka šā­das pār­lie­cī­bas dēļ šīs tra­dī­ci­jas baz­nī­cā ir vai­ro­ju­šās gan­drīz līdz bez­ga­lī­bai, sa­vu­kārt mā­cī­ba par ti­cī­bu un ti­cī­bas tais­nī­bu ta­jā pa­šā lai­kā ir ti­ku­si at­mes­ta. Tā pa­kā­pe­nis­ki ti­ka ie­vies­tas dau­dzas jaun­as svēt­ku die­nas, jaun­i ga­vē­ņi, jaun­as ce­re­mo­ni­jas, jaun­i svē­tie, jo šā­du lie­tu iz­gud­ro­tā­ji do­mā­ja ar šiem dar­biem no­pel­nīt sev žē­las­tī­bu. Tā jau se­nāk ir vai­ro­ju­šies grē­ku no­žē­las ka­no­ni, ku­ru at­lie­kas mēs jo­pro­jām va­ram ma­nīt gan­da­rī­ša­nas prak­sē.

Tā­pat tra­dī­ci­ju iz­gud­ro­tā­ji pre­tē­ji Die­va pa­vē­lei, sais­tī­da­mi grē­ku ar ēdie­niem, die­nām un tam­lī­dzī­gām lie­tām, uz­liek baz­nī­cai baus­lī­bas jū­gu, it kā kris­tie­šiem tais­no­ša­nas ie­gū­ša­nai bū­tu ne­pie­cie­ša­ma tā­da kal­po­ša­na, kas līdz­īga le­vī­tis­ka­jai, ku­ru Dievs bū­tu uz­ti­cē­jis ap­us­tu­ļiem un bīs­ka­piem. Da­ži tā rak­sta, un šķiet, ka pā­ves­ti da­ļē­ji ir ti­ku­ši mal­di­nā­ti no Mo­zus baus­lī­bas pie­mē­ra. Tā­dē­jā­di ir ra­du­šās šā­das nas­tas, – ka tas esot nā­ves grēks, ja, pat ne­ap­grē­ci­not ci­tus, svēt­ku die­nās strā­dā­jot ro­ku dar­bu, ka nā­ves grēks esot iz­laist ka­no­nis­kās lūg­ša­nu stun­das, ka zi­nā­mi ēdie­ni ap­gā­not sirds­ap­zi­ņu, ka ga­vē­ņi esot Die­vam pa­tī­ka­mi dar­bi, ka Ab­so­lū­ci­jas aiz­tu­rē­ša­nas ga­dī­ju­mā grē­ku cits ne­va­rot pie­dot, ne­aiz­ska­rot aiz­tu­rē­tā­ja piln­va­ras; kaut gan pa­ši ka­no­ni šeit ne­ru­nā par vai­nas aiz­tu­rē­ša­nu, bet baz­nī­cas so­da aiz­tu­rē­ša­nu.

No ku­rie­nes gan bīs­ka­piem ir va­ra uz­spiest drau­dzēm tā­das tra­dī­ci­jas, sa­sais­tot cil­vē­ku sirds­ap­zi­ņas, ja Pē­te­ris aiz­liedz “uz mā­cek­ļu kak­la likt jū­gu, ko ne mū­su tē­vi, ne mēs ne­spē­jam pa­nest” (Ap. d. 15:10), un Pā­vils sa­ka, ka viņš le­po­jas “ar tām piln­va­rām, ko mums Tas Kungs de­vis jū­su cel­ša­nai un ne pos­tī­ša­nai.” (2. Kor. 10:8) Kā­dēļ tad vi­ņi vai­ro grē­kus ar šā­dām tra­dī­ci­jām?

Bet ir zi­nā­mas skaid­ras lie­cī­bas, kas aiz­liedz uz­spiest tā­das tra­dī­ci­jas – it kā tās pel­nī­tu žē­las­tī­bu vai bū­tu ne­pie­cie­ša­mas pes­tī­ša­nai. Pā­vils rak­sta: “Tā­pēc lai ne­viens jūs ne­tie­sā ēdie­nu un dzē­rie­nu dēļ vai sa­ka­rā ar svēt­kiem, jaun­o mē­ne­si vai sa­ba­tu.” (Kol. 2:16) Tā­pat: “Ja nu jūs esat ar Kris­tu no­mi­ru­ši pa­sau­les pirm­spē­kiem, ko tad jūs, it kā vēl dzī­vo­da­mi pa­sau­lē, uz­ņe­ma­ties priekš­rak­stu jū­gu, cil­vē­ku bauš­ļus un mā­cī­bas. ..Tām gan ir gud­rī­bas sla­va tur, kur ir paš­iz­do­mā­ta diev­kal­po­ša­na, paš­pa­ze­mo­ša­nās un mie­sas mēr­dē­ša­na; bet pa­tie­sī­bā tām nav ne­kā­das vēr­tī­bas, jo tās dod ap­mie­ri­nā­ju­mu vie­nī­gi mie­sai.” (Kol. 2:20–23) Un arī Pā­vils at­klā­ti no­rai­da tra­dī­ci­jas: “Šī lie­cī­ba ir pa­tie­sa. Tā­dēļ at­spē­ko vi­ņus it asi, lai tie ti­cī­bā kļūst ve­se­li, ne­vis pie­ķe­ras jū­du pa­sa­kām un cil­vē­ku priekš­rak­stiem, kas no­vēr­šas no pa­tie­sī­bas.” (Tit. 1:13–14)

Kris­tus sa­ka tiem, ku­ri pie­pra­sa tra­dī­ci­jas: “At­stā­jiet tos! Tie ir ak­li ak­liem ce­ļa rā­dī­tā­ji” (Mt. 15:14), un no­rai­da šā­du kal­po­ša­nu: “Vi­si dēs­ti, ko Mans De­be­su Tēvs nav dēs­tī­jis, tiks iz­rau­ti ar sak­nēm.” (Mt. 15:13)

Ja nu bīs­ka­piem ir va­ra ar tā­dām tra­dī­ci­jām ap­grū­ti­nāt sirds­ap­zi­ņu, kā­pēc tad tik bie­ži Rak­sti aiz­liedz ie­viest tā­das tra­dī­ci­jas? Kā­pēc tās no­sauc par dē­mo­nu mā­cī­bām (1. Tim. 4:1)? Vai Svē­tais Gars bū­tu bez pa­ma­ta ie­priekš brī­di­nā­jis?

Tā kā šā­di ie­kār­to­ju­mi, – kas ra­dī­ti ar do­mu, ka tie ir ne­pie­cie­ša­mi, lai ie­man­to­tu žē­las­tī­bu, – ir pre­tē­ji Evaņ­ģē­li­jam, tad nu ir jā­pa­liek pie tā, ka bīs­ka­pam nav at­ļauts ie­viest šā­das kal­po­ša­nas un tās uz­spiest kā ne­pie­cie­ša­mas. Tie­šām, baz­nī­cā ir ne­pie­cie­šams sa­gla­bāt mā­cī­bu par kris­tī­go brī­vī­bu un arī par to, ka tais­no­ša­nai nav va­ja­dzīgs baus­lī­bas jūgs, kā ir rak­stīts Vēs­tu­lē ga­la­tie­šiem: “Sva­ba­dī­bai Kris­tus mūs ir at­sva­bi­nā­jis. Tad nu stā­viet stip­ri un ne­ļau­jie­ties at­kal ie­jūg­ties kal­pī­bas jū­gā!” (Gal. 5:1) Ir ne­pie­cie­šams sa­gla­bāt vis­sva­rī­gā­ko Evaņ­ģē­li­ja ar­ti­ku­lu, ka mēs ie­gūs­tam žē­las­tī­bu bez mū­su no­pel­niem ti­cī­bā Kris­tum, ne­vis ar no­teik­tu li­ku­mu vai die­nu ie­vē­ro­ša­nu, vai ci­tām cil­vē­ku ie­vies­tām kal­po­ša­nām.

Ko tad se­ci­nā­sim par Tā Kun­ga die­nu un līdz­īgiem diev­na­ma ri­tu­āliem? Uz to mums jā­at­bild, ka bīs­ka­piem vai mā­cī­tā­jiem gan ir ļauts no­teikt kār­tī­bu, lai drau­dzē vi­sas lie­tas no­ri­si­nā­tos pie­nā­cī­gi un kār­tī­gi, bet ne tā­dēļ, lai ar šo kal­po­ša­nu mēs pel­nī­tu žē­las­tī­bu vai gan­da­rī­tu par grē­kiem, vai ap­grū­ti­nā­tu sirds­ap­zi­ņu, uz­ska­tī­da­mi to par ne­pie­cie­ša­mu kal­po­ša­nu vai arī do­mā­da­mi, ka tas ir grēks, ja mēs to ne­pil­dām, pat ne­ap­grē­ci­not ci­tus. Tā Pā­vils no­rā­da, lai drau­dzes sa­nāk­smēs sie­vas ap­sedz gal­vu (1. Kor. 11:5–6) un lai Die­va vār­da skaid­ro­tā­jus drau­dzē uz­klau­sī­tu pēc kār­tas (1. Kor. 14:27). Tā­diem ie­kār­to­ju­miem nā­kas pie­lā­go­ties un tos uz­tu­rēt mī­les­tī­bas un mie­ra dēļ tik­tāl, lai cits ci­tam ne­do­tu pie­dau­zī­bu, lai viss drau­dzē no­tik­tu pie­klā­jī­gi un bez ju­kām (1. Kor. 14:40); bet ti­kai tā, lai sirds­ap­zi­ņa ne­tik­tu ap­grū­ti­nā­ta, uz­ska­tot šo kal­po­ša­nu par ne­pie­cie­ša­mu glāb­ša­nai un do­mā­jot, ka tas ir grēks, ja mēs to ne­pil­dām, pat ne­ap­grē­ci­not ci­tus; tā­pat kā ne­viens nav tei­cis, ka sie­va grē­ko, bū­da­ma sa­bied­rī­bā ar ne­ap­seg­tu gal­vu, ja tas no­tiek bez ap­grē­cī­bas.

Tā­da pat ir Tā Kun­ga die­nas, Liel­die­nu, Va­sar­svēt­ku un līdz­īgu svēt­ku un ri­tu­ālu ie­vē­ro­ša­na. Ja kā­di do­mā, ka baz­nī­cas au­to­ri­tā­te sa­ba­ta vie­tā no­tei­ku­si Tā Kun­ga die­nas ie­vē­ro­ša­nu kā ne­pie­cie­ša­mu, tie ļo­ti mal­dās. Svē­tie Rak­sti ir at­cē­lu­ši sa­ba­tu; tie mā­ca, ka kopš Evaņ­ģē­li­ja at­klā­ša­nās, vi­sas Mo­zus ce­re­mo­ni­jas var at­mest. Un, tā kā bi­ja ne­pie­cie­šams no­teikt die­nu, lai ļau­dis zi­nā­tu, kad sa­nākt ko­pā, tad šim no­lū­kam baz­nī­ca no­tei­ca Tā Kun­ga die­nu (svēt­die­nu), ku­ra, šķiet, vai­rāk par la­bu at­zī­ta tā­dēļ, lai cil­vē­kiem bū­tu kris­tī­gās brī­vī­bas pie­mērs un lai tie zi­nā­tu, ka ne sa­ba­ta, ne arī kā­das ci­tas īpa­šas die­nas ie­vē­ro­ša­na nav ne­pie­cie­ša­ma.

Ir sā­ku­šies dī­vai­ni strī­di par baus­lī­bas pār­gro­zī­ša­nu, par Jaun­ās De­rī­bas ce­re­mo­ni­jām, par sa­ba­ta pār­cel­ša­nu. Tie vi­si ir ra­du­šies no ap­la­mās pār­lie­cī­bas, ka baz­nī­cā ir jā­būt tā­dai kal­po­ša­nai, kas at­bilst le­vī­tis­ka­jai, un ka Kris­tus ir uz­de­vis ap­us­tu­ļiem un bīs­ka­piem iz­do­māt jaun­as ce­re­mo­ni­jas, kas ne­pie­cie­ša­mas glāb­ša­nai. Šie mal­di iz­pla­tī­ju­šies baz­nī­cā tā­dēļ, ka ti­cī­bas tais­nī­ba nav mā­cī­ta pie­tie­ka­mi skaid­ri.  Ci­ti aiz­stāv vie­dok­li, ka, lai gan Tā Kun­ga die­nas svi­nē­ša­na ne­esot die­viš­ķa pa­vē­le, tā to­mēr ir jā­ievē­ro, it kā bū­tu die­viš­ķa pa­vē­le. Vi­ņi dod priekš­rak­stus par svēt­ku die­nām, cik daudz ta­jās ir at­ļauts strā­dāt. Kas cits gan ir šā­da vei­da strī­di, ja ne sirds­ap­zi­ņas val­gi? Un, kaut arī vi­ņi mē­ģi­na mīk­sti­nāt tra­dī­ci­jas, to­mēr tās ne­kad ne­tiek mīk­sti­nā­tas, ka­mēr pas­tāv uz­skats par to ne­pie­cie­ša­mī­bu. Un tās pa­liek kā ne­pie­cie­ša­mī­ba tur, kur nav pa­zīs­ta­ma ti­cī­bas tais­nī­ba un kris­tī­gā brī­vī­ba.

Ap­us­tu­ļi ir pa­vē­lē­ju­ši at­tu­rē­ties no no­žņaug­tu dzīv­nie­ku un asins bau­dī­ša­nas (Ap. d. 15:20–29) – kurš gan to ta­gad ie­vē­ro? Ta­ču tie, ku­ri to neie­vē­ro, ne­grē­ko, jo pa­ši ap­us­tu­ļi nav vē­lē­ju­šies ap­grū­ti­nāt cil­vē­ku sirds­ap­zi­ņas ar šā­du nas­tu. Bet uz lai­ku vi­ņi to ir aiz­lie­gu­ši, lai iz­vai­rī­tos no ap­grē­cī­bas. Jo kat­rā zi­ņā šis lē­mums mums aiz­vien ir jā­ap­lū­ko, pa­tu­rot prā­tā, kāds ir  Evaņ­ģē­li­ja no­lūks.

Die­zin vai vis­pār kā­di ka­no­ni tiek pil­nī­gi iz­pil­dī­ti, un dau­dzus ka­no­nus ik die­nas neie­vē­ro arī tie, ku­ri vis­de­dzī­gāk aiz­stāv tra­dī­ci­jas. Un nav ie­spē­jams sirds­ap­zi­ņām pa­lī­dzēt, ja cil­vē­ki neie­vē­ro šos at­vieg­li­nā­ju­mus; tā­dēļ mēs ap­zi­nā­mies, ka ka­no­ni tiek tu­rē­ti, ne­uz­ska­tot tos par ne­pie­cie­ša­miem, un ka sirds­ap­zi­ņām tas ne­kai­tē pat arī tad, ja zi­nā­mas tra­dī­ci­jas iz­zūd.

Bet bīs­ka­pi vieg­li va­rē­tu uz­tu­rēt pie­nā­cī­go pa­klau­sī­bu, ja vi­ņi ne­spies­tu tu­rēt šīs tra­dī­ci­jas, ku­ras ne­var ie­vē­rot ar la­bu sirds­ap­zi­ņu. Ta­gad vi­ņi pa­vēl ce­li­bā­tu un pie­ņem mā­cī­tā­ja ama­tā ti­kai tos, kas zvēr, ka ne­mā­cīs skaid­ro Evaņ­ģē­li­ja mā­cī­bu. Mū­su drau­dzes ne­pra­sa, lai bīs­ka­pi at­jau­no­tu vien­prā­tī­bu uz sa­va go­da rē­ķi­na; ta­ču la­biem mā­cī­tā­jiem to­mēr pie­klā­tos to da­rīt. Tās ti­kai pra­sa, lai vi­ņi at­ceļ ne­tais­nās nas­tas, kas ir ie­vies­tas un pie­ņem­tas pre­tē­ji ka­to­lis­kās, tas ir, vis­pā­rē­jās baz­nī­cas pa­ra­du­mam. Ie­spē­jams, ka sā­ku­mā tā­diem ie­kār­to­ju­miem ir bi­jis sva­rīgs ie­mesls; to­mēr vē­lā­ka­jiem lai­kiem tas vairs ne­at­bilst. Bet ir skaid­ri re­dzams, ka da­ži ka­no­ni pie­ņem­ti aiz pār­pra­tu­ma. Lūk, tā­dēļ pā­ves­ta laip­nī­bai va­ja­dzē­tu ta­gad tos mīk­sti­nāt, jo šā­das iz­mai­ņas ta­ču ne­sa­tri­ci­na baz­nī­cas vie­nī­bu. Pa­tie­si dau­dzas cil­vē­ku tra­dī­ci­jas ar lai­ku ir gro­zī­tas, kā to rā­da pa­ši ka­no­ni. Bet, ja ne­var pa­nākt, ka tās tra­dī­ci­jas, ku­ras ne­var iz­pil­dīt bez grē­ka, ne­pra­sa ie­vē­rot, tad mums jā­se­ko apus­tu­lis­ka­jai re­gu­lai, kas no­sa­ka: “Die­vam vai­rāk jā­klau­sa ne­kā cil­vē­kiem.” (Ap. d. 5:29)

Pē­te­ris aiz­liedz bīs­ka­piem iz­tu­rē­ties kā val­dnie­kiem un pie­spiest drau­dzes ar va­ru (1. Pēt. 5:3). Mēs gan ne­cen­ša­mies pa­nākt, lai bīs­ka­pi pie­kāp­tos sa­vā kun­dzī­bā, bet ti­kai lū­dzam, lai tie at­ļauj Evaņ­ģē­li­ju skaid­ri slu­di­nāt un lai ne­pra­sa stin­gri ie­vē­rot da­žas tra­dī­ci­jas, ku­ras nav ie­spē­jams pil­dīt ne­ap­grē­ci­no­ties. Ja nu vi­ņi to ne­da­ra, lai pa­ši pie­lū­ko, kā Die­vam at­bil­dēs, ka ar šā­du ne­pie­kā­pī­bu vi­ņi ra­da baz­nī­cas šķel­ša­nos.

GA­LA­VĀR­DI

Šie ir gal­ve­nie ar­ti­ku­li, par ku­riem, šķiet, ir ne­sa­ska­ņas. Kaut gan no­teik­ti vēl va­rē­tu ru­nāt par vai­rā­kām ap­la­mām ie­ra­žām, to­mēr lai iz­vai­rī­tos no pā­rāk ga­ra un pla­ša iz­klās­ta, mēs esam pa­tei­ku­ši ti­kai pa­šu sva­rī­gā­ko. Pa­ma­to­jo­ties ta­jā, var vieg­li iz­spriest pā­rē­jās lie­tas. Lie­las žē­la­bas ir at­ska­nē­ju­šas par grē­ku at­lai­dēm, svēt­ce­ļo­ju­miem un eks­ko­mu­ni­kā­ci­ju. Drau­dzes da­žā­dos vei­dos ir cie­tu­šas no in­dul­gen­ču jeb grē­kat­lai­žu tir­go­ņiem. Bez­ga­lī­ga cī­nī­ša­nās ir bi­ju­si starp mā­cī­tā­jiem un mū­kiem par drau­dzes tie­sī­bām, grēk­sū­dzēm, ap­be­dī­ša­nām, ār­kār­tē­jiem ga­dī­ju­miem un ne­skai­tā­mām ci­tām lie­tām. Šā­da vei­da jau­tā­ju­mus mēs ne­esam mi­nē­ju­ši tā­dēļ, lai gal­ve­nā lie­ta, īsi iz­klās­tī­ta, bū­tu vieg­lāk sa­pro­ta­ma. Šeit arī ne­kas nav teikts vai iz­da­rī­ti se­ci­nā­ju­mi, lai kā­du ap­vai­no­tu. Ir mi­nē­tas ti­kai tās lie­tas, par ku­rām, mū­su­prāt, bi­ja ne­pie­cie­šams ru­nāt, lai kļū­tu skaidrs, ka ne mā­cī­bā, ne ce­re­mo­ni­jās pie mums ne­kas nav pie­ņemts ne pret Rak­stiem, ne ka­to­lis­ko baz­nī­cu. Tā­dē­jā­di ir ne­pār­pro­ta­mi re­dzams, ka mēs esam bi­ju­ši ļo­ti uz­ma­nī­gi, lai mū­su drau­dzēs neie­vies­tos jaun­as un bez­die­vī­gas mā­cī­bas.

Sa­ska­ņā ar ķei­za­ris­kās ma­jes­tā­tes pa­vē­li, mēs vē­la­mies no­dot jū­su ro­kās šos ie­priekš mi­nē­tos ar­ti­ku­lus, lai mū­su ti­cī­bas ap­lie­cī­ba pa­rā­dī­tos at­klā­tī­bā un lai ļau­dis va­rē­tu re­dzēt mū­su te­olo­gu mā­cī­bas kop­sa­vil­ku­mu. Ja ir vēl kas tāds, ko kāds vē­lē­tos ša­jā ti­cī­bas ap­lie­cī­bā mi­nēt, tad esam ga­ta­vi, ja Dievs vē­lēs, sniegt pla­šā­ku in­for­mā­ci­ju sa­ska­ņā ar Rak­stiem.

 
...
 
       Draudzes pasākumiSvētdienas dievkalpojums
plkst. 12:00


       Draugi
  Copyright 2006; Created by MB Studija »